164 واژه پرتکرار سوالات Vocabulary قسمت ریدینگ


در این قسمت تعدادی از واژگان بسیار کاربردی قسمت ریدینگ ارائه می شود. قسمت ریدینگ امتحان تافل معمولا شامل 10-12سوال Vocabulary می باشد. آشنایی با این کلمات می تواند برای ارتقاء نمره شما مفید باشد.

 

1 abandoned: left, no longer occupied

2 absolute: complete

3 accordingly: therefore

4 account for: explain

5 accumulate: build up, amass, collect

6 acute: severe

7 adjacent: nearby, next to, neighboring

8 admitted: accepted

9 advent: arrival

10 allow: to make possible

11 alter: change, transform

12 alternate: change: take turns to

13 ambitious: aspiring

14 apparently: seemingly, certainly

15 associated with: related to, connected to

16 attest: to provide evidence of, confirm

17 autonomy: independence

18 characteristic: typical, distinctive

19 cluster: group

20 coincide with: accord

21 compelling: persuasive

22 component: piece, part

23 comprise: consist of

24 conceivable: imaginable

25 conducive: favorable to

26 configuration: arrangement, composition n.

27 confined: limited

28 considerable: significant

29 continuous: unceasing, nonstop

30 controversial: debatable

31 culminate: reach a peak of, end up

32 cumulative: combined, aggregate

33 deliberately: intentionally

34 dense: thick

35 derive: obtain

36 devastate: destroy

37 diffuse: spread

38 diffusion: spread, dispersal

39 discard: abandon, throw away

40 dismiss: reject, decline

41 dispersal: distribution, spread

42 distinctive: characteristic, recognizable

43 distortion: deformation

44 domestic: household

45 drawn to: attracted to

46 duration: length

47 elaborate: complex, well-developed, well-planned

48 elevated: high, exalted

49 emergence: appearance, rise

50 enable: allow

51 enabling: allowing adj.

52 endure: withstand, survive

53 enduring: lasting

54 engage: participate

55 enhance: improve

56 enormous: huge, large

57 ensure: guarantee

58 episode: occurrence

59 exclusive: solely

60 explicit: clearly expressed

61 exploit: make use of, take advantage of

62 expose: uncover: show

63 extract: remove

64 facilitate: make easier

65 fragment: piece

66 further: additional

67 furthermore: in addition

68 gradual: slow

69 harsh: severe, extreme

70 hasten: hurry, rush

71 hazardous: dangerous

72 hence; thus

73 henceforth: from past to now, from this time on

74 ideally: perfectly

75 implement: tool

76 implication: consequences
77 indicator: sign

78 induce: cause

79 inevitable: unavoidable, certain, necessary

80 ingenuity: inventiveness, cleverness

81 inhibit: slow down, prevent

82 initial: original, primary

83 initiate: start, introduce, begin

84 intact :not broken into pieces, whole

85 integrated: combined, coordinated

86 intermittent: sporadic: periodic

87 investigate: examine, study

88 irreversible: permanent

89 justify: substantiated

90 lucrative profitable

91 maintain: claim

92 manifestation: expression

93 manipulate: skillfully use, handle

94 margin: limit

95 master skillfully

96 merely: only, simply

97 modest: moderate

98 monumental: enormous, great and significant

99 nevertheless: however

100 oblige: force

101 obsolete: out of date

102 obviously: clearly

103 optimal: most favorable

104 ornament: decoration

105 parallel: happen at the same time and rate, match

106 particular: specific

107 peak: maximum, the high point

108 peculiar: unusual, unique

109 pertinent: relevant

110 pioneering: original

111 potential: possible

112 presumably: supposedly, probably, most likely

113 promote: encourage

114 prompt: stimulate, promote, propagate, spread

116 proponent: supporter

117 proportion: size

118 rapport: bond

119 readily: quickly

120 reflect: indicate

121 reinforce: strengthen, make stronger

122 relative to: compared to

123 relatively: comparatively, comparably

124 remarkable: extraordinary

125 remnant: remainder

126 remote: distant, isolated

127 replicate: copy

128 respectively: separately

129 retain: keep, preserve

130 reveal: expose

131 rudimentary: simple, primitive, elementary

132 scatter: distribute

133 segregated: separated

134 sequence: series

135 severely: very seriously

136 sparse: scarce

137 spectacular: remarkable

138 speculate: think about

139 stagnation: lack of growth

140 stamina: endurance

141 stationary: unmoved, fixed  

142 steadily: unvarying, continually

143 stimulate: encourage

144 strengthen: enhance, increase

145 striking: noteworthy

146 subdue: defeat

147 subsequent: later

148 substantial: considerable, large, significant

149 sufficient: enough

150 suitable: appropriate

151 surge:increase suddenly, increase dramatically

152 surplus: excess, extra

153 sustain: endure: support

154 swift: quick

155 tactic: strategy

156 tangible: physical

157 temporarily: briefly

158 ties: connection

159 trace evidence

160 ultimately: eventually

161 unpromising: hopeless, gloomy

162 vicinity: surrounding area

163 virtually: almost, nearly

164 widespread: common

تمامی حقوق این سایت متعلق به حامد اعلایی می باشد . Designed And Developed by central-host.