نمایش اخبار

فایل های ارسالی داوطلبان

فایل های زیر در دوران مطالعه و آمادگی تعدادی از داوطلبان تافل آماده شده اند . با سپاس از دوستانی که این فایل ها را آماده و ارسال کردند، امیدواریم این فایل ها مناسب داوطلبان آینده تافل باشدو یا مدلی برای چگونگی مطالعه پیش از آزمون فراهم نماید.

TPO 40-48 Vocabulary List

 

TPO 10-48 Vocabulary List

TPO Expressions List

 

 

Last Year's Reading Vocabulary Questions

Listening Tips