نمایش اخبار

فایل های ویژه زبان آموزان دوره ها

زبان آموزان گرامی

با کلیک بر روی نام فایل ها، می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید. این فایل ها ویژه زبان آموزان دوره ها می باشد و پسورد فایل در طول دوره به ایمیل زبان آموزان دوره ها ارسال می گردد.

Updated February 25, 2017

Speaking 29

 

Updated December 3, 2016

Speaking 28- Writing 27

Updated November 24, 2016

 Writing Score 29

 

Updated November 5, 2016

Speaking Score 26- Writing Score 29

Speaking Score 26- Writing Score 28

 

  Updated: October 25, 2016

Sample Essays by a student who scored 30 on the actual test

  Updated: September 23, 2016

Speaking Sample Score 26

Speaking and Writing Samples Score 27

Writing Score 29

Speaking Samples Score 28 and Wriitng Samples Score 29

Speaking Samples Score 28

 

  Updated: September 16, 2016

Writing Samples by Top Scorers

Speaking Samples-Part 1

Speaking Samples-Part 2

Speaking Samples-Part 3

Speaking Samples-Part 4

Speaking Samples-Part 5