سوالات اخیر تافل اینترنتیبا توجه به اینکه سوالات تافل در امتحانات هفته های مختلف با شباهت یا تکرار ارائه می گردد، در این صفحه می توانید تعدادی از سوالات هفته های اخیر را مرور نمایید.   

 

 

🔹Exam Dates

June 30, 2018

July 1, 2018

July 7, 2018

July 8, 2018

 

 

🔹Speaking Task 1:

What is the common mistake parents make when they are educating their children?

🔹Speaking Task 2:

If the government has a large sum of money, which area would you suggest the government invest in?

1. space exploration,

2. Education,

3. Health care.

 

🔹Speaking Task 1:

If a children museum is going to have an exhibition, which of the following themes will be the most attractive to children?

1. robot technology 

2. deep sea marine life

3. solar system

🔹Speaking Task 2:

Do you agree or disagree with the following statement? Parents should discourage children from joining some competitive activities, like sports or entertainment.

🔹Speaking Task 2:

Do you agree or disagree with the following statement? We should be completely honest with friends.

 

🔹Speaking Task 1:

The school decided to cancel the long summer vacation. So students have to attend school all the year with some short breaks during holidays. Do you agree or disagree with this change? Please explain the reasons.

🔹Speaking Task 2:

Are the best decisions made by groups or by individuals? Please give your explanations and examples.

 

🔹Writing Task 2:

Which one do you prefer? Why?

1) a company offering you a job with challenging and interesting projects but less vacation days or

2) another company offering you a job that is not so challenging and interesting but has more vacation days. 

🔹Writing Task 2:

Do you agree or disagree? It is better to relax by watching a movie or reading a book than doing physical exercise. Explain your answer with examples and specific reasons.

🔹Writing Task 2:

Some people think the media including newspapers, televisions, radio and internet sources are less concerned with the accuracy of news. They think the information from the media is becoming incorrect. Do you agree with this opinion or not and explain why? Include examples and specific reasons.

🔹Writing Task 2:

Some people prefer to focus on ambitious dreams while others think realistic goals are more important. Which do you prefer and why?

🔹Reading Passage 1:

Topic: Balinese Rice Farming

Vocabulary Questions:

1. laborious: difficult

2. distinct: different/ clear

3. collectively: together

🔹Reading Passage 2

Topic: Lamarckism and Epigenetics

Vocabulary Questions:

1. coat in: cover

2. revive: renew

3. agitated: nervous: stressed: confused

🔹Reading Passage 3

Germans’ Railway

Vocabulary Questions:

1. Essential to: necessary to

2. Tremendous: huge

3. scarcity: shortage

4. initiate:  begin

 

🔹Reading Passage 4

Topic: Life in the Desert

Vocabulary Questions:

1. akin to: similar with

2. sparse=thinly distributed

🔹Reading Passage 1

Topic: Biomass Energy

Vocabulary Questions

1,adverse: negative

2,depletion: reduction

3,inevitably: unavoidably 

4,idle=unused

🔹Reading Passage 2

Topic: Naturalism and Nature in Art

Vocabulary Questions

1. faithfully: accurately

2. admiration for: high opinion of

3. perceived: seen

4. fragile: delicate

🔹Reading Passage 3

Topic: Changes in the Early Modern European States

Vocabulary Questions

1. hierarchy =ranking: grading

2. rudimentary: basic 

3. install = put in place

 

🔹Reading Passage 3

Topic:

Vocabulary Questions

🔹Reading Passage 3

Topic:

Vocabulary Questions

🔹Reading Passage 1

Topic: Parental Care for Frogs

Vocabulary Questions

  1. Potentially: possibly
  2. Harsh: severe

🔹Reading Passage 2

Topic: The European Towns

Vocabulary Questions

1. validity:  rationality

2. merit: advantage

3. perspective: viewpoint

🔹Reading Passage 3

Topic: The Alaska Bark Beetle

Vocabulary Questions

1 wipe out: kill off

2 pave the way for:  make it possible

 

 

🔹Exam Date: June 10 and 23, 2018

🔹Speaking Task 1:

A friend is ready to raise a pet. What advice would you like to give him?

🔹Speaking Task 2:

With the new technologies, we now have electronic books and internet. Some people think that someday libraries will totally disappear. What is your opinion?  

🔹Writing Task 2:

In order to stay healthy, many people choose to exercise. Some people tend to exercise individually such as running and riding bicycles, etc. Some people tend to participate in group exercises such as team sports. Which one do you prefer and why?

🔹Reading Passage 1

Topic: 16th Century European Population and Economy

Vocabulary Questions

Abruptly: suddenly

Disruptively: disorderly

🔹Reading Passage 2

Vocabulary Questions

Intensify=strengthen

Retain: keep

Sheltering: protecting

Massively: enormously

🔹Reading Passage 3

 

Topic: Reduction of Roman Values

Vocabulary Questions

Found: establish

Elaborate=complex

considerable= large

 

 

 

 

Exam Date: June 2, 2018

 

Speaking Task 1:

The university decides to only release online version of textbooks. Discuss disadvantages and advantages of this change.

Speaking Task 2:

Some professors prefer to answer students' questions at the end of the lecture, and others stop at different points to answer students' questions. Which style do you think is better for learning?

 

Writing Task 2:

For schools, assessing teachers’ teaching efficiency is a very important issue. But is it better for other teachers to assess or let students assess teachers?

 

Reading Passage 1

Topic: Groundwater depletion

Vocabulary Questions

Sufficiently : adequately

Common: widespread

Sustain: support

Divert: redirect

 

Reading Passage 2

Topic: Greek City States: Spartans and Athenians

Vocabulary Questions

Stringent: strict

Alter: change

Inaugurating: starting

 

Reading Passage 3

Topic: Tool Use in Monkeys

Vocabulary Questions

Persistently: for a long time

Diverse: a variety of

Impressive: remarkable

 

Reading Passage 4

Topic: United States Interstate Highway Systems

Vocabulary Questions

Hasten: speed up

Integrate: combine

 

 

 

Exam Date: May 26, 2018

 

Speaking Task 1:

One of your friend decided to study more course s in order to graduate one year earlier. Do you agree or not agree?

Speaking Task 2:

Your university decided to allow local communities to attend the classes on campus; they could enter into the class but can't ask questions and don't have assignments. Do you agree or not agree?

@aalaeeTOEFLiBT

Writing Task 2:

At work or school, you might encounter a problem that requires creativity -for example, you are given a task to complete that is very different from other tasks you do. In work or school situation that requires you to think creatively, would you prefer to work alone or with others? Why?

#TOEFL #iBT January 6, 2018:   

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree with the following statement? It's a waste of money for Government to fund space travel or space exploration. Give specific examples and details to support your answer.

#Speaking Task 1

🔷 Some professors prefer to give regular quizzes. Some prefer to give surprising quizzes. Please talk about the advantages and/or disadvantages of surprising quizzes.  

#Speaking Task 2

🔷 Some people prefer to stay in touch with their friends and family members while traveling. Others prefer not to get in touch and stay alone. Which do you prefer and why?  

#Reading Vocabulary Questions

Laboriously: making much effort
Distinguish: separate
Resemble: be similar to
Vulnerable: susceptible: weak
Dense: closely placed
Abrupt: sudden
Core: center
Presumed: assumed
 #Reading Passages Topics

1.  Rice Farming

2.  Zebra Strips

3. Collapse of the city Coban

#TOEFL #iBT December 17, 2017: 

#Writing Task 2

🔷 If you want to recommend a way to reduce living expenses for your friend, which of the following will you choose? Why?

Find a roommate to share a room
Do not buy the latest mobile phone, Buy new technological devices less Frequently
Buy cheap foods and cook home (do not often eat outside)


#Speaking Task 1

🔷 Some professors prefer to give regular quizzes. Some prefer to give surprising quizzes. Please talk about the advantages and/or disadvantages of surprising quizzes. 

#Speaking Task 2

🔷 Some people prefer to stay in touch with their friends and family members while traveling. Others prefer not to get in touch and stay alone. Which do you prefer and why? 

#Reading Vocabulary Questions

in response to:  as a result of
depositing: putting
sculpt: shape
drastic: very significant
ultimately: eventually
Virtually: nearly/ almost
Suspended: floating (in liquid)
Replenish: restore
Dramatic: striking
Immense: huge
extend: expand


 #Reading Passages Topics

1.  Glacier Effect

2.  Thermal Stratification

#TOEFL #iBT December 16, 2017:  

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree with the following statement?

The most important ways to improve the people’s health is to clean the environment. @aalaeeTOEFLiBT

#Speaking Task 1

🔷 If you have opportunities to do something for good causes, which of the following would you choose ?

1. distributing meals for needy people 

2. helping children build playground

3. seeing people in hospital 

#Speaking Task 2

🔷 School should not allow young students to use calculator during exam. Do you agree or disagree? 

#Reading Vocabulary Questions

1. longevity: long life

2. decaying: rotting 

3. inhospitable: hostile

4. discard: abandon 

5. distinctive: easy to recognize

6. sufficient: adequate

7. impressive: striking 

8. sought: looked for 

9. confirming: proving 

10. be incorporated into: become part of

#Reading Passages Topics

1.  How pine trees survive

2.  Easter Island Statues

3.  Life’s Origin

 

 

 

 

#TOEFL #iBT December 9, 2017:    

 

#Writing Task 2

🔷 Which one do you think is the most important for high school teacher (age from 15 to 18)?

1. the ability to give students advice to plan for their future

2. the ability to find which students need help and provide them with help

3. the ability to encourage students to learn on themselves outside of the classroom   

#Speaking Task 1

🔷 If there is a foreign teacher who comes to your country to teach high school students, what suggestion will you give him for preparation?   

#Speaking Task 2

🔷 Some people like to use smartphones or other navigational devices to find their roads/directions while traveling, some prefer to ask around, which do you like to do?   

#Reading Vocabulary Questions

1. Vacate: empty

2. Exclusively: only

3. Speculate: think about

4. Manipulate: control
5. Distinct: clear

6. Mutual: shared

7. Excessive: too much

8. widespread: common

9. withstand: resist

10. prominent: noticeable

11. vigorous: energetic

#Reading Passages Topics

1.  Flightless birds

2.  The Agriculture of Northern Europeans

3.  The chemical and biological weathering

4. Crop Rotation

 

 

#TOEFL #iBT December 2, 2017:    

 

#Writing Task 2

🔷 If there’s a way to improve yourself, which one among the three choices you would take?

1. take more exercise

2. eat healthy food

3. reduce the amount of stress 

#Speaking Task 1

🔷 If your friend takes a job working late in the night to earn money for a summer trip to Spain, but he goes to bed late and cannot concentrate on the class next day, what advice would you give him?   

#Speaking Task 2

🔷 Which one would you prefer? Go to a college in your hometown or go to a university in a new town?   

#Reading Vocabulary Questions

1. faithfully= accurately

2. admiration =in high opinion

3. appealing=attractive

4. rugged= rough

5. repetitive =done many times

6. critical =essential

7. tactic = strategy

8. intermediate= in the middle stage

9. Nonetheless =however

10. intense= extreme

11. scenario= a version of events

12. Supplant =replace

13. Concerns =worries

14. restore= put back

15. broaden = extend

#Reading Passages Topics

1.  Naturalism and Nature in Art

2.  The Origin of Flight

3.  Hermit Crab in Snail Shell

4. Crop Rotation

 

#TOEFL #iBT November 26, 2017:    

 

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree with the following statement? In the past, people ate food that was better for their health than they do today. Use specific reasons and examples to support your answer.   

#Speaking Task 1

🔷 There are several ways you can get to know a country without travelling abroad. Which of the following ways would you like to choose? Reading books Watching videos Joining online communication groups Choose one and explain why   

#Speaking Task 2

🔷 Do you think it is reasonable to give a lower grade to the assignment that hand in after deadline?   

#Reading Vocabulary Questions

1. catastrophe: disaster

2. distinctive: different

3. retained: kept

4. gradual: slow

5. pursue: chase

6. contend: compete

7. acquire: obtain

8. merely: only

9. explicit: clear

10. replicate: copy

 

#Reading Passages Topics

1.  K-T collision

2.  Why do Male Frogs Croak?

3.  Children’s Play

4. Species Explosion

 

#TOEFL #iBT November 25, 2017:    

 

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree the following statement: The more money a person has, the more should he or she give away to charities.   

#Speaking Task 1

🔷 Which of the qualities that the parents or family members can help you develop?

Self-confidence

Kindness

Patience   

#Speaking Task 2

🔷 Do you agree or disagree that the determining factor that the successful of students in school is the intelligence?   

#Reading Vocabulary Questions

Inevitably=unavoidably
Halt=stop
typical=normal
continually =all the time
periodic =recurred regularly
markedly=surprisingly
be accompanied with=occur together
Profound=significantly  intermittent
Adverse=unfavorably
Implement=carry out
#Reading Passages Topics

1.  Dam and Flood control

2.  Moonquakes

3.  Explaining the Collapse of Early Bronze Age

 

 

 

 

 

#TOEFL #iBT November 4, 2017:   

 

#Writing Task 2

🔷 High school teachers (teachers of students ages 14-18) spend most of class time lecturing (speaking) while the students listen and take notes. Other high school teachers spend most of class time on discussion and projects that students are highly involved in and exchange their ideas. Which of these two approaches do you think is more effective for student learning and why?

#Speaking Task 1

🔷 Children would behave negatively before they learn how to behave appropriately. Which of the following behavior would you consider to be the most negative behavior of child and why?

1. Being selfish

2. Being impolite

3. Being loud  

#Speaking Task 2

🔷 When giving feedbacks to students, some teachers would like to talk to their students in person, while some teachers would give written comments to students. Which do you prefer and why?  

#Reading Vocabulary Questions

1. monumental: enormous

2. manipulated: skillfully used

3. pursue: practice

4. subsistence: survival

5. severity: harshness

6. congregate: gather

7. consequently: as a result

8. Comprise: consist of

9. revealed: showed

10. consistent: the same

11. conceal: hide

 

#Reading Passages Topics

1.  The Origin of Plants and Animal Domestication

2.  The Role of Diapause

3.  Explaining Declination in Migratory Birds Populations

 

 

#TOEFL #iBT October 29, 2017: 

 

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree with the following statement? Universities should require every graduating student to take public speaking courses. Give specific examples and details to support your answer.

#Speaking Task 1

🔷 Your city plans to build a new museum to attract more visitors, what kind of museum do you suggest? 1.local museum 2. modern art and film museum 3. children science museum

#Speaking Task 2

🔷 Some people prefer to resolve problems with friends directly face to face or on the phone. Some others prefer to resolve problems by writing, sending E-mail or text message. Which one do you prefer? Why?

#Reading Vocabulary Questions

1.concept: idea

2.sufficient: enough

3.proximate: close: near(adjective)

4.correlated: associated

5. sustain: support

6. jeopardize: endanger

7.excessively: extremely

8.optimum: ideal

9.put up with: tolerate

10.apparent: seeming

11.delicate: carefully protected

#Reading Passages Topics

1.  Two Forces of Urban Growth

2.  Megafauna Extinction

3.  Turtle Basking

 

 

 

 

#TOEFL #iBT October 28, 2017: 

 

#Writing Task 2

🔷 Many filmmakers make movies based on books. When a movie is produced based on books, some people prefer to read books before watching films, other people choose to watch the movie first. Which one do you think is better? Why?

#Speaking Task 1

🔷 If a mayor is to be selected from the following candidates, who all have no political experience but are successful in their own field, which one do you think is the best candidate for mayor?

1. A university professor

2. A businessman

3. A doctor

 

#Speaking Task 2

🔷 Do you think it’s necessary for children’s growth to live far away from home and stay with relatives or friends for short periods of time?

#Reading Vocabulary Questions

1. eliminates: removes

2. relatively: comparatively

3. inadvertently: unintentionally

4. self-sufficiency: independence

5. constant: regularly occurring

6. employed: used

7. retained: kept

8. sophisticated: complicated

10. surge: sudden growth

11. proportion: amount

12. sustain: support

#Reading Passages Topics

1.  Dutch Painting

2.  Determination of Plant Diversity in a Particular Place

3.  Inca Highlands Adaptation

 

 

 

 

#TOEFL #iBT October 14, 2017: 

 

#Writing Task 2

🔷 Some people think that success is most important in their life. Others think that it’s more important to be happy when they fail. Which idea do you agree with and why?

#Speaking Task 1

🔷 Children need to learn to cooperate and get along with others when they grow up. Please give examples of how adults can help them acquire these skills.

those skills.

 

#Speaking Task 2

🔷 Should government limit violence and bad language on television?

#Reading Vocabulary Questions

1. routine: common

2. sufficiently: enough

3. Inhabitant: resident

4. albeit: though

5. soar: increase

6. improbable: unlikely

7. approaching: nearing

8. demand: require

#Reading Passages Topics

1.  Understanding Insects Through Fossils

2.  Industry and Changes of England Landscape

3.  Ice Age Trigger

 

 

#TOEFL #iBT September 30, 2017: 

 

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree with the following statement?

Companies should pay for employees to get a university degree. @aalaeeTOEFLiBT

#Speaking Task 1

🔷 Parents should teach their kids to learn how to manage money. What do you think is the most important thing for doing so? Explain why.

#Speaking Task 2

🔷 Participating in team sports is a good way for young person to learn about team cooperation. Do you agree or disagree?

#Reading Vocabulary Questions

1. Prelude to: introductory step to

2. facets: forms/ aspects

3. impressive: remarkable

4. elaborate: complex

5. Exploit: use

6. Plausible: reasonable

7. Sufficient: adequate

8. exceed: be greater than

9. Ingenious: clever

10. feat: achievement

11. bizarre: strange

12. unpredictable: uncertain

13.estimated: calculated approximately

14. apparent: seeming

15.submerged: put under water

#Reading Passages Topics

1.  Questioning the Prehistoric Agricultural Revolution

2.  The origin of Hydrocarbons

3.  The Northern Long-necked Turtle

 

#TOEFL #iBT September 16, 2017:   

 

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree with the following statement?

Children rely too much on the technology, like computers, smart phones, video games for fun and entertainment. Playing simpler toys or playing outside with friends would be better for children’ s development.

  

#Speaking Task 1

🔷 If the government wants to invest in the following three areas, what do you think is the most worthwhile?

1. land exploration

2. education

3. health care

 

#Speaking Task 2

🔷 Some people think with the development of technology and Internet, libraries will disappear while others think libraries are always necessary. Which idea do you agree with, and please give specific details to support your opinion.  

#Reading Vocabulary Questions

1. predominantly: mainly

2. Augment: supplement

3. account for:  explain

4. vast: extensive

5: drawbacks: disadvantages

5: sequentially: one after another

6. just: fair

7. shifting: changing

8. inhospitable: unfavorable

9. subsequent: following

10. overestimate: overvalue

#Reading Passages Topics

1.  The Formation of Earth Atmosphere

2.  Documenting the Incas

3.  The Most Common Bird

 

 

 

#TOEFL #iBT September 9, 2017:   

 

#Writing Task 2

🔷 Your friend has the opportunity to choose either one of two types of majors (fields of study), which one of the following two majors do you think is a better choice, and why?

A major that would allow him to finish years of study and get a degree sooner (so that he would begin to work full-time quickly). Or
A major that requires many years of study that would provide him with more employment opportunities and offers in the future. Use specific reasons and examples to support your answer.
Be sure to use your own words. Do not memorize some certain examples.  

#Speaking Task 1

🔷 If universities are given financial support to develop researches, which one do you think would receive more benefits?

1. To predict weather more accurately

2. To clean rivers and ocean.

3.   To deal with outer space  

#Speaking Task 2

🔷 Some people like participating in performance like theatrical or musical show. Others prefer to be in audience watching those plays. Which one do you prefer?  

#Reading Vocabulary Questions

1. identical: the same

2. sophisticated:  complex

3. inconspicuous: not easily noticed

4. plentiful = numerous

5. emergence = rise

6. routinely = regularly

7. distinctive= distinguishing

8. vicinity = proximity  

9. contribute to = add to

10. exhaust= use up

11. on balance= overall

#Reading Passages Topics

1.  Geckos

2.  Photography and pictorial Weeklies

3.  Bird colonies

 

#TOEFL #iBT July 15, 2017 Writing task 2

 

Students aged 13-18 are taught different subjects by different teachers while younger students are taught by only one teacher all day long. Some people suggest it would benefit young students to be taught by different teachers. Do you agree with this view? Why or why not?

 

 

 

#TOEFL #iBT July 8, 2017:    

 

#Writing Task 2

🔷 Some people think that we should keep away from others to improve our relationship, because being away from people reminds us of how important they are. Others think we should always stay with others to have good relationship because we can communicate with them more often. What do you think?   

#Speaking Task 1

🔷 1. Among the following jobs, which do you is most interesting one and why?

1. airplane pilot 

2. actor

3. detective. 

#Speaking Task 2

🔷 Female and male university students should have separate residence halls. Do you agree or disagree?   

#Reading Vocabulary Questions

1. rudimentary: elementary

2. akin to: similar to 

3. occasionally: sometimes 

4. ingenuity:   inventiveness   

5. undesirable: unsatisfactory   

6.  explicitly: clearly  

7.  collectively:   together  

8.  compensate: make up for

9. anticipating: expecting   

10. aim:  goal 

11. embrace: accept

12. fragment: pieces  

13. massively: substantially 

14. founding:  building 

15. pragmatic: practical 

 

#Reading Passages Topics

1.  Cave and rock art

2.  Species Richness and Community Stability 

3.  Chaos Theory and Forecasting Weather

4. Adopting Roman Culture   

 

 

#TOEFL #iBT July 2, 2017:   

 

#Writing Task 2

🔷 A city wants to help teachers of its high school students (ages14-18) improve their teaching. It is considering two plans:

1. Choose a small group of excellent teachers; these teachers will attend a class led by an expert for additional training in how to teach effectively, and they will then come back to their schools and provide that training for other teachers in school.

2. Provide additional training in teaching effectively for high school teachers, using online material that each teacher will study individually.

  

#Speaking Task 1

🔷 Which of the following creative activities do you like to get involved in?

Pottery making

writing

Art creation

Choose one and explain why.

#Speaking Task 2

🔷 Some people believe that we should not discuss the private activities of the popular people, like movie stars and singers. Do you agree? Why

#Reading Vocabulary Questions

1.rudimentary=primitive

2.conceal = hide

3.surplus = excess

4. diminish=decrease  

 

5. succeeding=following

6. hence=thus

7. consistent =steady

8. diminish=decrease

#Reading Passages Topics

1.  Life on Mars

2.  The advent of Agriculture

3.  The decline of the birds’ migration in America

4. Origins of Industrial Revolution  

 

 

#TOEFL #iBT June 10, 2017:   

#Writing Task 2

🔷 Some people like to buy and eat their meals at restaurants frequently while others like to do this at home. Which do you prefer? Why?

#Speaking Task 1

🔷 Your degree requires you to take one course, which one would you choose?

Energy and environment

Health and nutrition

Solar system  

#Speaking Task 2

🔷 Some people prefer to give their opinions immediately. Others prefer to wait and listen to others’ opinions before giving their own. Which one do you think is better?  

#Reading Vocabulary Questions

1. Manageable: easy to handle

2. Unambiguous: clear

3. Concede: admit unwillingly

4. Reconcile: bring together  

5. Striking: dramatic

6. Perplexing: puzzling

7. Prevailing: dominant

8. Typified: characterized

9. Preponderance: majority

10. Isolated: separated

11. Harness: utilize

12. Vicinity: neighborhood

13. Inanimate: lifeless

14. Altered: changed

15. Radically: extremely

16. Distribution: delivery

#Reading Passages Topics

1.  Conceptual Models

2.  Eocene Warming

3.  Where life arouse

4. Origins of Industrial Revolution  

 

#TOEFL #iBT June 3, 2017: 

#Writing Task 2

🔷 Do you agree that people easily learn from the friends beside them? Use specific examples and evidences to support your answer.

#Speaking Task 1

🔷 Which one would you like to choose for your final project?

Having a presentation

Writing a paper

Preparing a video

 

#Speaking Task 2

🔷 Do you agree or disagree with this statement? We should help our friends only when they ask for help.  

#Reading Vocabulary Questions

1. pioneering=original

2. distinct=separate

3. enable=allow

4. restrict=limit  

5. surplus=excess

6. stimulate=encourage

7. lucrative=profitable

8. elaborate=complex

9. resemble=look like

10. preserve=maintain

11. conceivably=believably

#Reading Passages Topics

1.  Birdsong

2.  Economy of Rome

3.  Debates about Dinosaurs  

4. Extinctions at the End of Cretaceous

 

#TOEFL #iBT May 27, 2017:    

#Writing Task 2

🔷 Which one of the following values is the most important to share with a young child (ages 5 to 10)? Why?

Being helpful to others

Being honest

Being well-organized

Use specific examples and evidences to support your answer.

  

#Speaking Task 1

🔷 Your friend has just moved to a new city and is nervous about making new friends. What advice would you give your friend?   

#Speaking Task 2

🔷 You have been very busy and unable to prepare for the exam tomorrow. You can either stay up late to study and sleep less or just study less and get full night’s sleep. Which will you choose?   

#Reading Vocabulary Questions

1. lucrative: profitable

2. distinction: differences

3. elaborate: complicated

4. persuasively: convincingly

5. allied: related

6. compilations: collections

7. dispersed: spread

8. resultant: consequent

9. parallels: matches

10. profound: very strong

11. shallow: having little depth

12. recognized: accepted

13. simultaneously: at the same time

14. dismissed: rejected

15. elevate: heighten

#Reading Passages Topics

1.  Venice: An Empire on the Sea

2.  The Print Revolution

3.  Effects of Plate Tectonics on Species   

4. Extinctions at the End of Cretaceous

 

#TOEFL #iBT May 6, 2017:   

#Writing Task 2

🔷 At some universities, students take part in making decisions about the issues that affect daily life of everyone on campus such as how many hours the libraries should be open each day or what kinds of food should be served in the cafeteria. But at some universities, experts are hired to make these decisions, and students are almost never involved. Which approach do you prefer and why?   

#Speaking Task 1

🔷 Describe a behavior that many people may do in public that you find inconsiderate.  

#Speaking Task 2

🔷 Many people think that students study course materials more effectively by taking exams while others think that students learn more effectively through doing other activities such as writing papers or completing projects; which do you think is more effective for students to learn?  

#Reading Vocabulary Questions

1. Relentless: without pause

2. Encountered: came into contact with

3. Mobilize: put into action

4. Remarkable: impressive

5. Properties: characteristics

6. Substantially: significantly 

7. Allegedly: supposedly 

8. Apparent: obvious

9. Ruled out: excluded

10. Ideal: perfect

11. Periodically: at regular intervals of time

12. Elaborate: complex

#Reading Passages Topics

1.  Dynastic Egypt and the Nile River

2.  Electric lighting and the American Home

3.  Elephants’ use of infrasound  

 

#TOEFL #iBT May 13, 2017:   

#Writing Task 2

🔷 Which one of the following values is the most important to share with a young child(5-10 years old)? 1.being helpful 

2.Being honest

3.Being well organized  

#Speaking Task 1

🔷 There is going to  be a students’ TV show. Which show would you like to watch. Please Give your reasons.

A. Interview school leaders

B. Students’ debate on political and social topics

C. Comedy about school life  

#Speaking Task 2

🔷 Some people want to change their appearance, even by surgery. Do you agree or disagree? Give your reasons.  

#Reading Vocabulary Questions

1. uniform: constant

2. considerably: greatly

3. significance: importance

4. roughly: approximately

5.  ingenious: clever

6. feat: achievement

7. bizarre: strange

8. unpredictable: viable

9. formulate: define

10. invariably: always

11. retained: kept

12. alter: change

13. integrated: combined

14. hasten: speed up

#Reading Passages Topics

1.  Body Temperature

2.  The North Long-neck Turtle

3.  The Day Length and Reproductive Time in Animals

4. The United States Interstate Highway System

 

 

#TOEFL #iBT May 6, 2017:   

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree? It is impossible to always be completely honest with your friends.  

#Speaking Task 1

🔷 The university decides to remodel the dormitory and add a new space to it. Which space do you recommend to add in your dormitory?

1. Cafe 

2. Study room 

3. Game room  

#Speaking Task 2

🔷 All people should be required to stop working and retire by age 65. Do you agree or disagree?  

#Reading Vocabulary Questions

1. Plentiful: abundant 

2. Emergence: development 

3. Routinely: often 

4. Distinctive: characteristic

5.  modify: change

6. recover: to return to normal 

7.  complex: complicated

8. preeminent: main

9. commonplace: usual 

10.  endure:  survive

#Reading Passages Topics

1.  Photography and Pictorial Weekly

2.  Effects of Predation on distribution of species

3.  The electricity system in the United States  

 

#TOEFL #iBT April 23, 2017:   

#Writing Task 2

🔷 Some young people are free in the evenings or have days off at school, which way can bring them the most benefit?

1. To accumulate work experience by a part-time job or volunteering in a community

2.Learning to play a sport

3. Learning to play a musical instrument

 

#Speaking Task 1

🔷 Your friend wants to come to your country. What things do you suggest he do and not do to be polite and respectful?  

#Speaking Task 2

🔷 If you have more money, do you want to spend your money on objects like clothes and electronic devices or spend your money on experience?   

#Reading Vocabulary Questions

1. scrutiny: close observation

2. scatter: distribute

3. undoubted: uncertain  

4. furnished: equipped

5. witness: experience

6. exploit: use

7. consist of: make up

8. supplement: add to

#Reading Passages Topics

1.  Earth Atmosphere and the Ocean

2.  Roman Route

3.  Bat Diversity  

 

#TOEFL #iBT April 15, 2017:  

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree with the following statement? It is better to make friends with intelligent people than with the people who have a good sense of humor.

 

#Speaking Task 1

🔷 Which of the following areas of current events do you most like to read about?

Politics

Sports

Arts and films

 

#Speaking Task 2

🔷 Some students prefer to study for exam at night. Other students prefer to study during the day. Which one do you prefer? explain why.   

#Reading Vocabulary Questions

1. Compacted=compressed together

2. associated =related

3. sensitive to =responsible for

4. constructed=created

5. Vacate= leave, empty

6. Manipulate =handle

 

7. Speculate =understand

8. Exclusively=only

9. robust =healthy

10. optimal =ideal

11. obstruction =impediment, barrier

12. predominantly= mainly

 #Reading Passages Topics

1.  Climate of the past

2.  Becoming Flightless

3.  Some qualities of a good trout stream

 

#TOEFL #iBT April 1, 2017: 

#Writing Task 2

🔷 You have long been friends with someone. If they do something that you don’t like, should you still be friends with him or her?

 

#Speaking Task 1

🔷 The university currently requires all the students to take the physical education course to graduate. Which of the following items will you choose? A. soccer B. dancing 

#Speaking Task 2

🔷 Imagine that you have been accepted by two different universities; one university is well-known for its excellent academic program, but it’s expensive while another is less well-known, but has offered you with scholarship to pay for your tuition fee. Which university would you prefer, explain why. 

#Reading Vocabulary Questions

unprecedented: never seen before
permanent: constant
excessive= too many
inadvertently = accidentally
explicit= clearly stated
suspicion = distrust
experimenting with = trying to
drastic= extreme
acquired = obtained
vacated = emptied
counterpart= equivalent
compelling = convincing
essential = principal
#Reading Passages Topics

1.  Increasing Jellyfish population

2.  The Importance of Mail Service in the Early United States

3.  The Green Revolution 

 

 

 

#TOEFL #iBT March 11, 2017: @aalaeeTOEFLiBT

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree? It is better to relax through watching a film and reading a book than doing physical exercises?

 

#Speaking Task 1

🔷 Things always change in an unexpected way. Please describe a thing you have recently done that, ten years ago, you never imagined you would do. 

#Speaking Task 2

🔷 You live in a crowded city with only one green space-the city park. The government recently proposes to build a housing complex on this only green space. Do you think this is a good idea?  

#Reading Vocabulary Questions

1.   culmination: high point

2. controversy: disagreement

3. anonymous: unidentified

4. exhibit: display

5. distinctive: characteristic

6. respective: in the order presented

7. decisive: determining

8. appreciation: understanding

9. exercised: applied

10. emergence: rise

11. Tactic: strategy

12. thus: consequently

#Reading Passages Topics

1.  Homer and Oral Poetry

2.  Food-Storing strategies of Squirrels

3.  Newspapers in Western Europe

 

 

#TOEFL #iBT March 4, 2017:  

#Writing Task 2

🔷 Nowadays, many movies or films are based on books. Some people prefer to read the original book before they watch the movie, other prefer to watch the movie before reading the book. Which one do you prefer?

 

#Speaking Task 1

🔷 Recall an argument that you have ever had with others and describe the details of the conflict.  

#Speaking Task 2

🔷 If you are to choose between 2 apartments to live in next semester, one apartment is near the campus but slightly expensive, the other is a little far from the campus but cheaper, which one do you prefer and why?  

#Reading Vocabulary Questions

Unpromising: unfavorable 
Oblige:  force   
Extend: expand
Diffusion: spread  
Exhibit: show  
Inhospitable: unreceptive
Consistent: doesn’t change significantly
#Reading Passages Topics

1.  Industrial Demand in the 18th Century Europe

2.  How Bristle-cone Pine Tree Are Able to Survive

3.  Sumerian Contribution

 

#TOEFL #iBT February 26, 2017:  

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree? Rather than help children with their schoolwork, parents should encourage their children do their work independently.

 

#Speaking Task 1

🔷 Student are asked to write a final project about the famous historical city where you live. Which way do you choose? 1 video the famous buildings  2 visit the old people  3 Research and write a paper  

#Speaking Task 2

🔷 Some students think that they should be graded by participating in the discussion class while others think that they should be graded only by their written work such as papers. Which opinion would you prefer and give your reasons.  

#Reading Vocabulary Questions

Maintaining: Keeping
Identifiable: Recognizable
Attest: Confirm
Ingestion: Swallowing
Unintentionally: Accidentally
Comprehensive: Complete
Inherent: Built-in
Fluid:  Liquid
Interpret: Understand
Copious: Abundant
Assertion: Claim
#Reading Passages Topics

1.  Prey fish

2.  The Fossil Record

3.  When did Human First Colonize America?

 

#TOEFL #iBT February 25, 2017:  

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree? The way people dresses is a good indication of his or her personality or character.

 

#Speaking Task 1

🔷 Your friend will move to a school and worried about making new friends there. What kind of advice will you give him to help him make new friend in the new school? Why?

 

#Speaking Task 2

🔷 Many people prefer to read books in electronic format on a computer screen or other devices. Some other people prefer to read books on paper printed copies. Which way do you prefer? Why?  

#Reading Vocabulary Questions

1. verifying: confirming 

2. ascend: go up

3. converge on: meet at         

4. vanishes: disappears

5. features: aspects

6. unrivaled-unequaled

7. mere: only

8. verging: bordering

9. admirably: very well

10. durable: long-lasting

11. continuously: constantly

 

#Reading Passages Topics

1.  The Chaco Roads

2.  Essentials of Chinese Arts

3.  Iron and Steel in The United Sates in Nineteenth Century

 

 

 

#TOEFL #iBT February 18, 2017: 

#Writing Task 2

🔷 Sometimes we are assigned to work in a group on a project. Do you agree or disagree with the following statement? The group will be helped more by person who will be willing to do what other group members want than by person who often strongly insists that things should be done in a way that is different from what the group wants to do.

 

#Speaking Task 1

1. Which of following aspects do you think contributes most to country's success   

1. Many business opportunities   

2. Well-rounded medical care system   

3. A developed educational system

 

#Speaking Task 2

🔷 Do you agree or disagree with the following statement?

With the popularity of the technology that focuses on entertainment, people read fewer books than before.

#Reading Vocabulary Questions

Distinctive= unique 
Isolated= separated 
Allied= related
Compilation =collection 
Dispersed= widespread 
Annul=yearly
Herbivores= animals which eat grass 
Subsequent= following
Vulnerable = unprotected
#Reading Passages Topics

1.  Agricultural Revolution

2.  Printing Revolution

3.  Evolution of Grassland and Herbivores

 

 

#TOEFL #iBT January 14, 2017:

#Writing Task 2

🔷 Students of a university have a long break between university semesters; the university requires all students to do one of the following for one month during the break:

1. Students must take a course on the subject that has no direct connection to their majors of study (For example, a student majoring in engineering may take course in fine arts or social science.)

2. Students must volunteer to work in the university’s city or their hometowns to improve some aspects of life of the city or their own town. (For example, students may help local primary school children with their homework.) Which one do you think is more beneficial for students in their university? Why? Give detailed examples and reasons. Use your OWN words, do NOT use memorized examples.

#Speaking Task 1

🔹You will need to accomplish an assignment to do a presentation. Which will you choose?

1. Act out a scene from a play(with a partner)

2. Explain your review of a novel you recently you read

3. Read a selection of poem

#Speaking Task 2

🔷 Someone choose to work in a small company or organization with a few workers. Others prefer to work in a large company or organization with thousands of employees. Which do you think is better?

 

#Reading Vocabulary Questions

1. faithfully=accurately

2. admiration for=high opinion of

3. perceived=seen

4. fragile=delicate

5. garment= clothing

6. thus=in this way

7. install=put in place

8. promoting=developing

9. obtained=gathered

10. are preserved=are buried

11. a wealth of data=a lot of information

12. encompass=include

#Reading Passages Topics

1.  Naturalism and Nature in Art

2.  Cotton Ginning and Interchangeable Parts: The legacy of Eli Whitney

3.  Climate in Triassic and Jurassic

 

#TOEFL #iBT January 7, 2017:

#Writing Task 2

🔷You are helping to select a leader for a student organization or a group. Do you think a person's honesty is the most important characteristic for being a leader?

#Speaking Task 1

The university wants to provide students more entertainments and three choices are provided below; which do you prefer and why?

a.  A theater performance by the student actors

b.  A concert provided by a professional musician

c.  A lecture by a professor

#Speaking Task 2

Friends may disagree with each other, and still maintain friendship. Do you agree with or disagree with this idea, why?

#Reading Vocabulary Questions

1. properties = characteristics

2.  substantially = significantly

3.  allegedly = supposedly

4.  apparent = obvious

5.  occasionally = sometimes

6.  drastically = extremely

7.  segregated = separated 

8.  leftover = remains

9.  ensured = guaranteed

10.  match = agree with

11.  rival = competing

 #Reading Passages Topics

1.  Electric Lighting and the American Homes

2.  Extinction of the Mammoths

3.  Beginning of the Planet Formation

 

 

#TOEFL #iBT December 11, 2016

#Writing Task 2

🔷Do you agree or disagree with the following statement? Visiting museums is the best way to learn about a country.

 

#Speaking Task 1

Which of the following three activities do you prefer to do with a group of people rather than alone?

1. Eat a meal

2. Listen to music 

3. Do homework

 

#Speaking Task 2

Do you agree or disagree that it is important for young people to learn some skills like cooking, sewing and taking care of children?

 

#Reading Vocabulary Questions

1. sculpt = carve

2. deposit = put

3. drastic = significant

4. reluctant= unwilling

5. accompanied by = occurred together

6. accustomed to = used to 

5. net=final

6. implement= carry out

7. profound = significant

8. adverse=unfavorable

9. vigorous=energetic

#Reading Passages Topics

1.  Glacier effect

2.  The Sistine Ceiling

3.  Explanation of the Collapse of Bronze Age Societies

 

#TOEFL #iBT December 10, 2016

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree? It is better to travel abroad to visit different countries when you are younger rather than when you are older.

 

 

#Speaking Task 1

In your opinion, which of the following behavior is the most negative one displayed by children?

1. Being selfish

2. To speak impolitely

3. Being loud

#Speaking Task 2

🔷 In order to be successful, one has to make enemies. Do you agree and disagree?

 

 

#Reading Vocabulary Questions

1. intensive=strong

2.  resume=to start again 

3.  extensive = considerable

4.  Temporary = for short-term

5.  modify =change

6.  recover=to return to normal

7.  excessive= too much 

8.  complex=complicated

9. drastically =significantly

10. trigger=start  

11. simultaneously = at the same time

12. magnitude =extent

#Reading Passages Topics

1.  Effects of Predation on distribution of species

2.  The Age of Industrialism

3.  Methane and PETM

 

#TOEFL #iBT December 3, 2016: 

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree? People nowadays are more willing to help other people (giving food or clothing) than in the past.

@aalaeeTOEFLiBT

#Speaking Task 1

🔷 What would you most like to take a course in?

1. Mathematics

2. Painting

3. Science

 

#Speaking Task 2

🔷 Do you agree or disagree? It is important for a child to spend a short period of time living far away from home, visiting relatives and friends.

 

#Reading Vocabulary Questions

1. compounded=added to

2. accessible=available

3. consensus=widespread agreement

4. exclusive=sole

5. indefinitely=endlessly

6. compensate for=make up for

7. extended=lengthened

8. consistent=unvarying

9. robust=healthy

10. optimal=ideal

11. obstruction=barrier

12. predominantly=mainly

#Reading Passages Topics

1.  The Classic Mayan Collapse

2.  The sleep

3.  The Qualities a Good Trout Streams

 

#TOEFL #iBT November 26, 2016: @aalaeeTOEFLiBT

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree with the following statement? Is it easier to become educated today than it was in the past?

 

#Speaking Task 1

🔷 Your friends are planning to take a part-time job while attending the university. Do you think it is a good idea? Why?

 

#Speaking Task 2

🔷 There are two invitations. One is a party with your friends and the other is having a dinner party with your parents. Which one would you prefer and why?

 

#Reading Vocabulary Questions

1. inspiring = striking

2. discarded = abandoned

3. baffled= puzzled

4. confirming = proving

5. of no need to say= obvious

6. adhesive = sticky

7. Ensured=guaranteed

8. Duration of =the length of

9. enabled= allowed

10. to some extent = to a certain degree of

#Reading Passages Topics

1.  Easter Island’s Statues

2.  Primitive and Advanced Termites Species

3.  Birds and Food Storage

 

#Writing Task 2

🔷 Imagine that a professor requires students to learn as much as possible about a subject in a short period of life. Is it better for the professor to require students to work together in a group or is it better to require students to work alone?

 

#Speaking Task 1

Nowadays traffic congestions are increasing, what can we do to reduce the cars in the city?

 

#Speaking Task 2

🔷 Do you agree or disagree with the following statement? It is never too late to get a degree in university.

 

#Reading Vocabulary Questions

1. reflected = shown

2. flourish= do so well

3. autonomy= self-rule

4. pervasive= widespread

5. signify= indicate

6. function =purpose

7. cease= stop

8. bare = not covered by leaves

9. disperse= scatter

10. sparse = thinly distributed

#Reading Passages Topics

1.  High Middle Age

2.  Chaco Phenomena

3.  Characteristics of Tropical Rain Forest

 

 

#TOEFL #iBT November 13, 2016: @aalaeeTOEFLiBT

#Writing Task 2

🔷 Do you agree ir disagree? People can solve important problems by themselves or by their families; thus, it is almost not necessary to refer to the government.

 

#Speaking Task 1

If you are going to choose a roommate, which of the following qualities is more important to you?

Cleanness 

Friendliness

Quietness

 

#Speaking Task 2

🔷 Some people prefer to buy new books while some people would like to buy used books. What is your opinion?

 

#Reading Vocabulary Questions

1. expend = use

2. fluctuating = varying

3. potential= possible

4. mounted = grew

5. collate= assemble

6. incredible = amazing

#Reading Passages Topics

1.  Small Mammals

2.  Parental Care by Frogs

3.  Continental Drift

 

 

#TOEFL #iBT November 12, 2016: @aalaeeTOEFLiBT

#Writing Task 2

🔷 Which one do you prefer? students in high school should learn by sitting there listening to the teacher while taking notes or communicating and sharing ideas with class.

 

#Speaking Task 1

If university plans to add a new course that is not being offered to students, which of the following courses, in your opinion, would attract more students?  

1. Sound engineering and recording 

2. History of rock music 

3. Film studies

 

#Speaking Task 2

🔷 Some are willing to own and manage their own company, and some prefer to work in others’ companies. Which do you prefer and why?

 

#Reading Vocabulary Questions

1. recur = repeat frequently

2. notable  =well-known  

3. shatter =break 

4. sparse = scarce

5.  skepticism  =doubt  

6.  Scrutiny =examination 

7.  Scatter = spread 

8.  Concept =idea

9. speculate=conjecture 

10. mechanism of decomposition =    how decomposition take place 

11. eventually = in the end

12. solely=only

#Reading Passages Topics

1.  Development of Agriculture

2.  Cosmic Controversy

3.  Food Preservation

 

#TOEFL #iBT November 5, 2016: @aalaeeTOEFLiBT

#Writing Task 2

🔷 University students are often encouraged to study fields in which significant job growth (a large increase in job opportunities) is expected; these fields currently include science, technology, engineering, and math, do you believe students should consider studying fields related to these subjects even if they are more interested in other subjects? Why or why not?

 

#Speaking Task 1

Which of the following technological developments have made the greatest impact on students’ lives? 

1 electronic books 

2 online classes 

3 smartphones

 

#Speaking Task 2

🔷 Do you agree or disagree with the following statement? One of the best ways to learn about a country’s culture is through watching television shows in that country.

 

#Reading Vocabulary Questions

1. appeal to = attract

2. anxiety = worry

3. enduring= lasting

4. emergence = appearance

5. highlighting = emphasizing

6. ongoing = continuing

7. corresponds to =matches

8. complexity= sophistication

9. allowing=making possible

10. pragmatic = practical

11. founding = establishment

12. fragments = pieces

 

#Reading Passages Topics

1.  Early Photography in the United States

2.  The Cambrian Explosion

3.  Adopting Roman Values

 

 

#TOEFL #iBT October 28, 2016: @aalaeeTOEFLiBT

#Writing Task 2

Do you agree or disagree? It is better to use your own knowledge and experience to solve problems than to ask other people for advice.

@aalaeeTOEFLiBT

#Speaking Task 1

🔷Some people suggest students eat and drink during classes. Do you think it is a good idea? @aalaeeTOEFLiBT

#Speaking Task 2

🔷Some people learn more in the morning. Some others learn more in the afternoon. Which is better for you?  @aalaeeTOEFLiBT

#Speaking Task 3

The reading mainly focuses on a proposal raised by Alex about the closing time of computer repair center. Currently, it closes at 5 pm. Alex suggests it close at 9 pm. The speakers generally support this. The woman uses her own experience to explain why it is necessary for the repair center to close later. Like many others, she needs to study late or have her computer repaired after 5 pm. She also mentions that if the repair center closes later, students majoring in computer will also benefit. That is because they can do part-time job in the repair center to practice their skills and accumulate working experience.

#Speaking Task 4

The reading mentions the rebound effect about fuel using. That is, when the efficiency of using energy increases, and the price of fuel goes down, the usage of fuels in fact increases. The professor gives using cars as an example to illustrate this point. Carmakers manufacture fuel-efficient cars to help reduce the use of fuels since fuel-efficient cars use less fuel to travel longer distances. This, contrary to traditional concepts, actually increases the use of cars because people will use cars more often when driving cars becomes more economical. Then, the use of fuels will not decrease much.

#Speaking Task 5

The woman’s problem is that a girl next door plays violin every afternoon, which annoys her very much because she cannot concentrate on her study. The thing is nobody else seems to be bothered. Now she has two solutions. One is to go to library to study. But the library is a long walk and she doesn’t want to carry her heavy books and computer every day to the library. The second solution is to move to another dorm. But it’s a single room, which means she needs to pay more. Though she can afford, she should carefully control her expenses on other aspects. I suggest the second solution. The first one consumes much of her energy and time, which may influence her study negatively. Besides, she can afford a single room. If she wants to buy clothes or other things, she can take part-time jobs to earn money. Doing part-time jobs also adds to her working experience.

#Speaking Task 6

The professor raises two ways for customers to judge a product’s quality. One is intrinsic cue like what the product is made of and the size of it. The professor explains this by taking wine as an example. If the customer is asked to taste the wine and says the quality is good, he or she applies this way. Another way is called extrinsic cue, based on external factors such as the packaging. The professor illustrates that if the wine is served in a fancy glass with gold rim, the customer now uses extrinsic cue to claim that the wine’s quality is good.

 #Reading Passages Topics

1.  Transport and American Development

2.  Habitat Selecting of Birds

3.  How Earth’s Ocean Formed

 

#TOEFL #iBT October 28, 2016: @aalaeeTOEFLiBT

#Writing Task 2

🔷 Do you agree or disagree? It is easier for parents to raise children than it was 50 years ago.

 

#Speaking Task 1

🔷There is a project at school which needs a leader. What qualities the leader should have in your opinion? Please talk about it and give details.

#Speaking Task 2

🔷 Some people think it is more important to spend time with family rather than study or work. Which opinion would you prefer? Why?

 

#Reading Vocabulary Questions

1. extreme = great

2. upon reflection = after consideration

3. consult = ask

4. recognize = know

5. emit = release

6. elevate = uplift

7. dismiss= reject

8. simultaneous = at the same time

9. chaotic = disorganized

 #Reading Passages Topics

1.  The Tropical Mammal

2.  The origin of Earth Atmosphere

3.  Extinction of Cretaceous

 

#TOEFL #iBT October 22, 2016: @aalaeeTOEFLiBT
#Writing Task 2
🔷 Some teenagers take part in different kinds of activities such as musical classes, sports classes and so on, but others only focus on one activity which is important to them. Which idea do you support? 

#Speaking Task 1 
🔷Describe a time that you were disappointed. What happened and what was your response.


#Speaking Task 2 
🔷 Do you agree or disagree? Government should not allow violence and bad language in television programs.

#Reading Vocabulary Questions
1. simultaneously= at the same time   
2. trigger = start 
3. uniformly= consistently
4. deteriorate = worsen
5. innumerable =countless 
6. thorough= complete   
7. end=purpose 
8. conversely=in contrast
9. vocation= business 
10. justification = explanation 
#Reading Passages Topics
1.  Pleistocene Climate
2.  Pyramid at Saqqara
3.  Beekeeping

#TOEFL #iBT October 16, 2016: 
#Writing Task 2
🔷Do you agree or disagree? Asking children to work in small groups is the best way to teach young children.

#Speaking Task 1 
🔷There are many disagreements between friends. Which is one of the effective ways to resolve the disagreements. Use your examples and details to explain. 


#Speaking Task 2 
🔷Some students prefer to choose a career before getting into college. Other students prefer to choose a career after taking some university courses. Which one do you prefer and why?


#Reading Vocabulary Questions
1.  disperse = scatter 
2.  addressed =dealt with 
3.  scarcity= insufficiency 
4.  prolonged = extended
5.  lucrative= profitable 
6.  revered=greatly admired 
7.  advent = arrival 
8.  impulse to = push forward
9.  postulate = propose 
10.  portable= movable 
11.  exceedingly= extremely 
12.  their component = what they consist of
#Reading Passages Topics
1.  Life in the desert
2.  Mapping the world
3.  Dating rock art

#TOEFL #iBT October 15, 2016: @aalaeeTOEFLiBT
#Writing Task 2
🔷Do you agree or disagree: young people should try many different kinds of jobs or career before they decide the long term career of their life. 

#Speaking Task 1 
🔷Which of the following functions of smart phones is the most beneficial to students? 
1)taking photos 2) listening to the music 3) recording lectures. 


#Speaking Task 2 
🔷Do you agree or disagree with the following statement: a boss or a manager should 
not form close friendship with their employees. 


#Reading Vocabulary Questions
1. adequate: rich
2. compelling: persuasive
3. assess: evaluate
4. marvelous: wonderful
5. afford: produce
6. detect: distinguish
7. resolve: settle
8. painstaking: at great effort
9. precious: expensive
10. his imitators: people who copied his work

#Reading Passages Topics
1.  The water and the Mars
2.  Solnhofen Limestone and Archeopteryx
3.  Eli Terry's clock

#TOEFL #iBT September 24, 2016
#Writing Task 2
🔷Do you agree or disagree? People gain more happiness from their jobs than their social life.

#Speaking Task 1 
🔷There are many events at school which are negative when we confront them initially while they become positive after we experience them. Please give an example of events that were negative at first and became positive later for you.

#Speaking Task 2 
🔷Some people go to take exercise outside or go to gym each day while others take exercise or go to gym when they have free time. Which opinion would you prefer to and give your reasons. 

#Reading Vocabulary Questions
1. cultivated: Encouraged the growth of
2. permeated: Spread throughout
3. duties: responsibility  
4. resemble: be similar to
5. relatively: comparatively
6. wrought: created
7. distortions: irregularities
8. temporary: brief
9. peculiar: unusual


#Reading Passages Topics
1. The Advent of Printing
2. Marsupials
3. Electric System of Fish

#TOEFL #iBT September 11, 2016
🔷#Writing Task 2
Do you agree or disagree? One can learn a lot about a person from the books and movies that he likes.


🔷#Speaking Task 1 
Teaching is a challenging profession. Even the best teacher can make mistakes. What are the common mistakes a teacher can make? 
🔷#Speaking Task 2 
Some kids like to play games outdoors, and some like to play inside homes. What did you prefer when you were a kid and why?


🔷#Reading #Vocabulary Questions 
 1. rudimentary: elementary
2. akin to: Similar to
3. occasionally: Sometimes
4. ingenuity: inventiveness
5. exclusively: solely
6. supplement: add to
7. autonomous: independent
8. erase: eliminate
9. fluctuations: variations
10. maintained: claimed
11. merely: only
12. dramatic: great
13. fulfill: achieve


🔷#Reading Passages Topics
1.  Archaeology: Cave and rock arts
2.  History: Towns in the Middle Ages
3.  Physics: Lighting in museums

 

#TOEFL #iBT September 10, 2016 
🔷#Writing Task 2
Do you agree or disagree? Internet should be like other services such as roads, and government should provide it to the public with no cost.


🔷#Speaking Task 1 
Your degree requires that you choose a history course. Which of the following courses would you prefer? 
Art history 
Twentieth-century world history 
Science history 
Choose ONE of the three courses. Use specific details and examples to explain why. 
🔷#Speaking Task 2 
Do you agree or disagree with the following statement? Students learn more when teachers assign a lot of homework. Use specific details and examples to explain why.


🔷#Reading #Vocabulary Questions 
1.  Deplete: Use up  
2.  Hence: Therefore
3.  Constraints: Limitations
4.  Emergence: rise
5.  Ultimately: finally
6.  Distinctive: characteristic(adj.)
7.  Obscure: unclear
8.  Gradual: slow
9.  Adversely: Negatively
10.  Disperse: Spread
11.  Subtle: not easy to notice
12.  Complex:  compound


🔷#Reading Passages Topics
1.  Social Science: Coal, iron and steam
2.  Social Science: Photography and pictorial weeklies
3.  Botany:  Kelp and the forests

#TOEFL #iBT August 27, 2016
#Speaking Task 1
Nowadays, many people tend to move to a new city to work or study. List some advantages of it.
#Speaking Task 2
Do you agree or disagree with the following statement? It is important for children to learn to draw or paint.


#Speaking Task 3
A student writes a letter to suggest the school open a new coffee bar in the lobby, as it is inconvenient for students to go to the coffee bar which is located in the Students’ Center because it is too far away from the teaching buildings. Also, the new coffee bar can provide students with rest and date spots. In the conversation, the woman agrees with the suggestion. Firstly, she thinks usually it takes more than 10 minutes for students to buy coffee or snacks.  If school opens a coffee bar in the lobby, it will be more convenient for students to buy food between classes. Besides, she believes it would also be a good friend gathering place.

#Speaking Task 4
In the lecture, the professor introduces an economic term called “Undercover Market”, which means some businesses promote their products while consumers are unaware of it. To make a clear and vivid explanation, the professor gives an example. A camera company hired about fifty people to go into the streets with the latest cameras. These people asked some strangers to use this camera to take some photos for them. During the process of making photographs, these potential customers could experience the high performance and the convenience of the camera. In this way, customers may be attracted to buy their products, and of course the sales of cameras will increase. 

#Speaking Task 5
The woman’s problem is that the due date of her paper is tomorrow while she has no idea to hand it in this afternoon or to revise it in the evening and submit it tomorrow morning as her professor sent her an e-mail, which says that students can delay   submitting their papers until then. The solutions are to hand it in this afternoon, so she can hang out with her friend this evening or to revise it again in order to get a better score. Personally, I prefer the second solution because maybe she can hang out with her friends tomorrow as well. As a student, study is the primary task. So it’s better to try her best to write a good paper and get a higher score.

#Speaking Task 6
In the lecture, the professor talks about two negative effects caused by transplanting some kinds of trees from its original place to other places.  Firstly, some trees grow so tall that they block out the sun light. For example, in the tropical rain forest, a kind of tall trees block the sunlight. Thus, other plants of relatively low height such as bushes and herbs will not be able to carry out photosynthesis, and their growths will be affected. Secondly, some kind of plants grow too fast and reproduce rapidly. For instance, there is a kind of trees which can multiply quickly in a short time. When it is transplanted in a new place, it will soon occupy this new place. However, the growths of the native plants will be seriously affected, since they are unable to get enough nutrients.
#Reading 
Topics:
1.  The population and Economy in the 16th century
2.  Iron in Africa
3.  The railway development in U.S.

#Reading #Vocabulary
Surplus: extra
Disrupt: disturb: upset
Exclusively: solely
Regardless of: irrespective of
Distinct: noticeable
Immense: huge
Surge: rush: rise
Quantify: measure 
Accelerate: hasten

#Writing
Do you agree or disagree with the following statement? 
It is important to read or watch news presented by people with different views than people by similar views.

 

#TOEFL #iBT August 27, 2016
#Speaking Task 1
Nowadays, many people tend to move to a new city to work or study. List some advantages of it.

#Speaking Task 2
Do you agree or disagree with the following statement? It is important for children to learn to draw or paint.
#Speaking Task 3
A student writes a letter to suggest the school open a new coffee bar in the lobby, as it is inconvenient for students to go to the coffee bar which is located in the Students’ Center because it is too far away from the teaching buildings. Also, the new coffee bar can provide students with rest and date spots. In the conversation, the woman agrees with the suggestion. Firstly, she thinks usually it takes more than 10 minutes for students to buy coffee or snacks.  If school opens a coffee bar in the lobby, it will be more convenient for students to buy food between classes. Besides, she believes it would also be a good friend gathering place.

#Speaking Task 4
In the lecture, the professor introduces an economic term called “Undercover Market”, which means some businesses promote their products while consumers are unaware of it. To make a clear and vivid explanation, the professor gives an example. A camera company hired about fifty people to go into the streets with the latest cameras. These people asked some strangers to use this camera to take some photos for them. During the process of making photographs, these potential customers could experience the high performance and the convenience of the camera. In this way, customers may be attracted to buy their products, and of course the sales of cameras will increase. 

#Speaking Task 5
The woman’s problem is that the due date of her paper is tomorrow while she has no idea to hand it in this afternoon or to revise it in the evening and submit it tomorrow morning as her professor sent her an e-mail, which says that students can delay   submitting their papers until then. The solutions are to hand it in this afternoon, so she can hang out with her friend this evening or to revise it again in order to get a better score. Personally, I prefer the second solution because maybe she can hang out with her friends tomorrow as well. As a student, study is the primary task. So it’s better to try her best to write a good paper and get a higher score.

#Speaking Task 6
In the lecture, the professor talks about two negative effects caused by transplanting some kinds of trees from its original place to other places.  Firstly, some trees grow so tall that they block out the sun light. For example, in the tropical rain forest, a kind of tall trees block the sunlight. Thus, other plants of relatively low height such as bushes and herbs will not be able to carry out photosynthesis, and their growths will be affected. Secondly, some kind of plants grow too fast and reproduce rapidly. For instance, there is a kind of trees which can multiply quickly in a short time. When it is transplanted in a new place, it will soon occupy this new place. However, the growths of the native plants will be seriously affected, since they are unable to get enough nutrients.

#Reading 
Topics:
1.  The population and Economy in the 16th century
2.  Iron in Africa
3.  The railway development in U.S.
#Reading #Vocabulary
Surplus: extra
Disrupt: disturb: upset
Exclusively: solely
Regardless of: irrespective of
Distinct: noticeable
Immense: huge
Surge: rush: rise
Quantify: measure 
Accelerate: hasten

#Writing
Do you agree or disagree with the following statement? 
It is important to read or watch news presented by people with different views than people by similar views.

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به حامد اعلایی می باشد . Designed And Developed by central-host.