Revised Essays


زبان آموزان گرامی

با کلیک بر روی نام فایلها می توانید رایتینگ های خود را دانلود کنید. پس از unzipکردن فایلها با وارد کردن پسوردی که در اختیار شما قرار می گیرد، TrackChanges را در Microsoft Word فعال کنید. پس از فعال شدن Trackchanges> ctrl+shift+E می توانید کامنت ها را مشاهده نمایید. پسورد فایلها در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد.

TOEFL Mahroo Class-Week 7- September 17, 2021

TOEFL Saina Class-Week 7- September 15, 2021

TOEFL Shayan Class-Week 7- September 13, 2021

TOEFL Hrad Class-Week 7- September 11, 2021

TOEFL Mahroo Class-Week 6- September 10, 2021

TOEFL Saina Class-Week 6- September 8, 2021

TOEFL Shayan Class-Week 6- September 6, 2021

TOEFL Hrad Class-Week 6- September 4, 2021

TOEFL Mahroo Class-Week 5- September 3, 2021

TOEFL Saina Class-Week 5- September 1, 2021

TOEFL Shayan Class-Week 5- August 30, 2021

TOEFL Hrad Class-Week 5- August 28, 2021

TOEFL Mahroo Class-Week 4- August 27, 2021

TOEFL Saina Class-Week 4- August 25, 2021

TOEFL Shayan Class-Week 4- August 23, 2021

TOEFL Hrad Class-Week 4- August 21, 2021

TOEFL Mahroo Class-Week 3- August 13, 2021

TOEFL Saina Class-Week 3- August 11, 2021

TOEFL Shayan Class-Week 3- August 9, 2021

TOEFL Hrad Class-Week 3- August 7, 2021

TOEFL Mahroo Class-Week 2- August 6, 2021

TOEFL Saina Class-Week 2- August 4, 2021

TOEFL Shayan Class-Week 2- August 2, 2021

TOEFL Hrad Class-Week 2- July 31, 2021

TOEFL Mahroo Class-Week 1- July 30, 2021

TOEFL Saina Class-Week 1- July 28, 2021

TOEFL Shayan Class-Week 1- July 26, 2021

TOEFL Hrad Class-Week 1- July 24, 2021

TOEFL Sarvin Class-Week 8- June 26, 2021

TOEFL Behdad Class-Week 8- June 24, 2021

TOEFL Saba Class-Week 8- June 22, 2021

TOEFL Saba Class-Week 8- June 22, 2021

TOEFL Kimia Class-Week 8- June 20, 2021

TOEFL Sarvin Class-Week 7- June 18, 2021

TOEFL Behdad Class-Week 7- June 16, 2021

TOEFL Saba Class-Week 7- June 14, 2021

TOEFL Kimia Class-Week 7- June 12, 2021

TOEFL Sarvin Class-Week 6- June 11, 2021

TOEFL Behdad Class-Week 6- June 9, 2021

TOEFL Saba Class-Week 6- June 7, 2021

TOEFL Kimia Class-Week 6- June 5, 2021

TOEFL Sarvin Class-Week 5- June 4, 2021

TOEFL Behdad Class-Week 5- June 2, 2021

TOEFL Saba Class-Week 5- May 31, 2021

TOEFL Kimia Class-Week 5- May 29, 2021

TOEFL Sarvin Class-Week 4- May 28, 2021

TOEFL Behdad Class-Week 4- May 26, 2021

TOEFL Saba Class-Week 4- May 24, 2021

TOEFL Kimia Class-Week 4- May 22, 2021

TOEFL Sarvin Class-Week 3- May 14, 2021

TOEFL Behdad Class-Week 3- May 12, 2021

TOEFL Saba Class-Week 3- May 10, 2021

TOEFL Kimia Class-Week 3- May 8, 2021

TOEFL Sarvin Class-Week 2- May 7, 2021

TOEFL Behdad Class-Week 2- May 5, 2021

TOEFL Saba Class-Week 2- May 3, 2021

TOEFL Behdad Class-Week 1- April 28, 2021

TOEFL Saba Class-Week 1- April 26, 2021

TOEFL Kimia Class-Week 1- April 24, 2021

TOEFL Mahshad Class-Week 8- March 12, 2021

TOEFL Kaveh Class-Week 8- March 10, 2021

TOEFL Dorsa Class-Week 8- March 9, 2021

TOEFL Shler Class-Week 8- March 7, 2021

TOEFL Mahshad Class-Week 7- March 5, 2021

TOEFL Kaveh Class-Week 7- March 3, 2021

TOEFL Dorsa Class-Week 7- March 1, 2021

TOEFL Shler Class-Week 7- February 27, 2021

TOEFL Mahshad Class-Week 6- February 26, 2021

TOEFL Kaveh Class-Week 6- February 24, 2021

TOEFL Dorsa Class-Week 6- February 22, 2021

TOEFL Shler Class-Week 6- February 20, 2021

TOEFL Mahshad Class-Week 5- February 19, 2021

TOEFL Kaveh Class-Week 5- February 17, 2021

TOEFL Dorsa Class-Week 5- February 15, 2021

TOEFL Shler Class-Week 5- February 6, 2021

TOEFL Mahshad Class-Week 4- February 5, 2021

TOEFL Kaveh Class-Week 4- February 3, 2021

TOEFL Dorsa Class-Week 4- February 1, 2021

TOEFL Shler Class-Week 4- January 30, 2021

TOEFL Mahshad Class-Week 3- January 29, 2021

TOEFL Kaveh Class-Week 3- January 27, 2021

TOEFL Dorsa Class-Week 3- January 25, 2021

TOEFL Shler Class-Week 3- January 23, 2021

TOEFL Mahshad Class-Week 2- January 22, 2021

TOEFL Kaveh Class-Week 2- January 20, 2021

TOEFL Dorsa Class-Week 2- January 18, 2021

TOEFL Shler Class-Week 2- January 16, 2021

TOEFL Mahshad Class-Week 1- January 15, 2021

TOEFL Kaveh Class-Week 1- January 13, 2021

TOEFL Dorsa Class-Week 1- January 11, 2021

TOEFL Shler Class-Week 1- January 9, 2021

TOEFL Iliya Class-Week 8- December 11, 2020

TOEFL Sunny Class-Week 8- December 10, 2020

TOEFL Helia Class-Week 8- December 9, 2020

TOEFL Iman Class-Week 8- December 6, 2020

TOEFL Iliya Class-Week 7- December 4, 2020

TOEFL Sunny Class-Week 7- December 3, 2020

TOEFL Helia Class-Week 7- December 2, 2020

TOEFL Iman Class-Week 7- November 30, 2020

TOEFL Iliya Class-Week 6- November 27, 2020

TOEFL Sunny Class-Week 6- November 26, 2020

TOEFL Helia Class-Week 6- November 25, 2020

TOEFL Iman Class-Week 6- November 23, 2020

TOEFL Iliya Class-Week 5- November 20, 2020

TOEFL Sunny Class-Week 5- November 19, 2020

TOEFL Helia Class-Week 5- November 17, 2020

TOEFL Iman Class-Week 5- November 15, 2020

TOEFL Iliya Class-Week 4- November 13, 2020

TOEFL Sunny Class-Week 4- November 12, 2020

TOEFL Helia Class-Week 4- November 10, 2020

TOEFL Iman Class-Week 4- November 8, 2020

TOEFL Iliya Class-Week 3- October 30, 2020

TOEFL Sunny Class-Week 3- October 29, 2020

TOEFL Helia Class-Week 3- October 27, 2020

TOEFL Iman Class-Week 3- October 25, 2020

TOEFL Iliya Class-Week 2- October 23, 2020

TOEFL Sunny Class-Week 2- October 22, 2020

TOEFL Helia Class-Week 2- October 20, 2020

TOEFL Iman Class-Week 2- October 18, 2020

TOEFL Iliya Class-Week 1- October 16, 2020

TOEFL Sunny Class-Week 1- October 15, 2020

TOEFL Helia Class-Week 1- October 13, 2020

TOEFL Iman Class-Week 1- October 11, 2020

TOEFL Class 214-Week 8- September 24, 2020

TOEFL Class 214-Week 7- September 18, 2020

TOEFL Hannah Class-Week 8- September 11, 2020

TOEFL Faranak Class-Week 8- September 10, 2020

TOEFL Class 214-Week 6- September 10, 2020

TOEFL Edwin Class-Week 8- September 8, 2020

TOEFL Babak Class-Week 8- September 6, 2020

TOEFL Class 214-Week 5- September 4, 2020

TOEFL Hannah Class-Week 7- September 4, 2020

TOEFL Faranak Class-Week 7- September 3, 2020

TOEFL Edwin Class-Week 7- September 1, 2020

TOEFL Babak Class-Week 7- August 30, 2020

TOEFL Hannah Class-Week 6- August 28, 2020

TOEFL Class 214-Week 4- August 27, 2020

TOEFL Faranak Class-Week 6- August 27, 2020

TOEFL Edwin Class-Week 6- August 25, 2020

TOEFL Babak Class-Week 6- August 23, 2020

TOEFL Hannah Class-Week 5- August 21, 2020

TOEFL Class 214-Week 3- August 20, 2020

TOEFL Faranak Class-Week 5- August 20, 2020

TOEFL Edwin Class-Week 5- August 18, 2020

TOEFL Class 214-Week 2- August 16, 2020

TOEFL Babak Class-Week 5- August 16, 2020

TOEFL Hannah Class-Week 4- August 14, 2020

TOEFL Faranak Class-Week 4- August 13, 2020

TOEFL Edwin Class-Week 4- August 11, 2020

TOEFL Babak Class-Week 4- August 9, 2020

TOEFL Hannah Class-Week 3- August 7, 2020

TOEFL Faranak Class-Week 3- August 6, 2020

TOEFL Edwin Class-Week 3- August 4, 2020

TOEFL Babak Class-Week 3- August 2, 2020

TOEFL Hannah Class-Week 2- July 31, 2020

TOEFL Faranak Class-Week 2- July 30, 2020

TOEFL Edwin Class-Week 2- July 28, 2020

TOEFL Babak Class-Week 2- July 26, 2020

TOEFL Hannah Class-Week 1- July 24, 2020

TOEFL Faranak Class-Week 1- July 23, 2020

TOEFL Edwin Class-Week 1- July 20, 2020

TOEFL Babak Class-Week 1- July 18, 2020

All Essays Spring Semester 2020

TOEFL Maham Class-Week 9- July 10, 2020

TOEFL Maham Class-Week 8- July 3, 2020

TOEFL Maham Class-Week 7- June 26, 2020

TOEFL Asa Class-Week 9- June 24, 2020

TOEFL Yazdan Class-Week 9- June 23, 2020

TOEFL Bahar Class-Week 9- June 21, 2020

TOEFL Maham Class-Week 6- June 19, 2020

TOEFL Asa Class-Week 8- June 16, 2020

TOEFL Yazdan Class-Week 8- June 15, 2020

TOEFL Bahar Class-Week 8- June 14, 2020

TOEFL Maham Class-Week 5- June 12, 2020

TOEFL Asa Class-Week 7- June 10, 2020

TOEFL Yazdan Class-Week 7- June 8, 2020

TOEFL Bahar Class-Week 7- June 7, 2020

TOEFL Maham Class-Week 4- June 5, 2020

TOEFL Asa Class-Week 6- June 3, 2020

TOEFL Yazdan Class-Week 6- June 1, 2020

TOEFL Bahar Class-Week 6- May 31, 2020

TOEFL Maham Class-Week 3- May 29, 2020

TOEFL Asa Class-Week 5- May 26, 2020

TOEFL Yazdan Class-Week 5- May 25, 2020

TOEFL Bahar Class-Week 5- May 24, 2020

TOEFL Maham Class-Week 2- May 22, 2020

TOEFL Asa Class-Week 4- May 19, 2020

TOEFL Yazdan Class-Week 4- May 18, 2020

TOEFL Bahar Class-Week 4- May 16, 2020

TOEFL Maham Class-Week 1- May 15, 2020

TOEFL Asa Class-Week 3- May 12, 2020

TOEFL Yazdan Class-Week 3- May 11, 2020

TOEFL Bahar Class-Week 3- May 9, 2020

TOEFL Asa Class-Week 2- May 6, 2020

TOEFL Yazdan Class-Week 2- May 5, 2020

TOEFL Bahar Class-Week 2- May 3, 2020

TOEFL Asa Class-Week 1- April 28, 2020

TOEFL Yazdan Class-Week 1- April 27, 2020

TOEFL Bahar Class-Week 1- April 25, 2020

TOEFL Javdan Class-Week 8- April 17, 2020

TOEFL Ayshan Class-Week 7- April 17, 2020

TOEFL Ali Class-Week 7- April 14, 2020

TOEFL Javdan Class-Week 7- April 13, 2020

TOEFL Ayshan Class-Week 7- April 13, 2020

TOEFL Naghmeh Class-Week 7- April 12, 2020

TOEFL Naghmeh Class-Week 6- March 2, 2020

TOEFL Ali Class-Week 6- March 1, 2020

TOEFL Javdan Class-Week 6- February 29, 2020

TOEFL Ayshan Class-Week 5- February 27, 2020

TOEFL Ali Class-Week 5- February 22, 2020

TOEFL Javdan Class-Week 5- February 21, 2020

TOEFL Ayshan Class-Week 4- February 19, 2020

TOEFL Naghmeh Class-Week 5- February 18, 2020

TOEFL Ali Class-Week 4- February 15, 2020

TOEFL Javdan Class-Week 4- February 14, 2020

TOEFL Ayshan Class-Week 3- February 5, 2020

TOEFL Naghmeh Class-Week 4- February 4, 2020

TOEFL Ali Class-Week 3- February 1, 2020

TOEFL Javdan Class-Week 3- January 31, 2020

TOEFL Naghmeh Class-Week 3- January 28, 2020

TOEFL Ayshan Class-Week 2- January 26, 2020

TOEFL Ali Class-Week 2- January 25, 2020

TOEFL Javdan Class-Week 2- January 24, 2020

TOEFL Naghmeh Class-Week 2- January 21, 2020

TOEFL Ayshan Class-Week 1- January 19, 2020

TOEFL Ali Class-Week 1- January 18, 2020

TOEFL Javdan Class-Week 1- January 17, 2020

TOEFL Naghmeh Class-Week 1- January 14, 2020

Fall 2019- All Essays

TOEFL Negin Class-Week 6- December 14, 2019

TOEFL Shahrokh Class-Week 6- December 14, 2019

TOEFL Camellia Class-Week 6- December 14, 2019

TOEFL Aisan Class-Week 7- December 12, 2019

TOEFL Shahrokh Class-Week 5- December 9, 2019

TOEFL Camellia Class-Week 5- December 8, 2019

TOEFL Negin Class-Week 5- December 7, 2019

TOEFL Aisan Class-Week 6- December 7, 2019

TOEFL Shahrokh Class-Week 4- December 2, 2019

TOEFL Camellia Class-Week 4- December 1, 2019

TOEFL Aisan Class-Week 5- November 29, 2019

TOEFL Aisan Class-Week 4- November 29, 2019

TOEFL Negin Class-Week 4- November 25, 2019

TOEFL Shahrokh Class-Week 3- November 25, 2019

TOEFL Camellia Class-Week 3- November 24, 2019

TOEFL Negin Class-Week 3- November 11, 2019

TOEFL Aisan Class-Week 3- November 8, 2019

TOEFL Camellia Class-Week 2- November 4, 2019

TOEFL Negin Class-Week 2- November 4, 2019

TOEFL Shahrokh Class-Week 2- November 4, 2019

TOEFL Aisan Class-Week 2- November 1, 2019

TOEFL Negin Class-Week 1- October 28, 2019

TOEFL Shahrokh Class-Week 1- October 28, 2019

TOEFL Aisan Class-Week 1- October 25, 2019

TOEFL Camellia Class-Week 1- October 22, 2019

TOEFL Roya Class-Week 6- September 15, 2019

TOEFL Mahan Class-Week 6- September 14, 2019

TOEFL Mahta Class-Week 7- September 13, 2019

TOEFL Rambod Class-Week 6- September 11, 2019

TOEFL Mahta Class-Week 6- September 7, 2019

TOEFL Roya Class-Week 5- September 3, 2019

TOEFL Mahan Class-Week 5- September 2, 2019

TOEFL Rambod Class-Week 5- August 31, 2019

TOEFL Mahta Class-Week 5- August 30, 2019

TOEFL Roya Class-Week 4- August 26, 2019

TOEFL Mahan Class-Week 4- August 24, 2019

TOEFL Rambod Class-Week 4- August 23, 2019

TOEFL Mahta Class-Week 4- August 23, 2019

TOEFL Mahan Class-Week 3- August 18, 2019

TOEFL Roya Class-Week 3- August 18, 2019

TOEFL Rambod Class-Week 3- August 10, 2019

TOEFL Mahta Class-Week 3- August 9, 2019

TOEFL Mahan Class-Week 2- August 4, 2019

TOEFL Roya Class-Week 2- August 4, 2019

TOEFL Rambod Class-Week 2- August 3, 2019

TOEFL Mahta Class-Week 2- August 2, 2019

TOEFL Mahan Class-Week 1- July 29, 2019

TOEFL Roya Class-Week 1- July 28, 2019

TOEFL Rambod Class-Week 1- July 27, 2019

TOEFL Mahta Class-Week 1- July 26, 2019

TOEFL Mahsa Class-Week 7- June 19, 2019

TOEFL Prince Class-Week 6- June 18, 2019

TOEFL Sevda Class-Week 6- June 17, 2019

TOEFL Lord Class-Week 6- June 16, 2019

TOEFL Mahsa Class-Week 6- June 14, 2019

TOEFL Sevda Class-Week 5- June 10, 2019

TOEFL Lord Class-Week 5- June 8, 2019

TOEFL Prince Class-Week 5- June 5, 2019

TOEFL Mahsa Class-Week 5- May 31, 2019

TOEFL Sevda Class-Week 4- May 29, 2019

TOEFL Lord Class-Week 4- May 28, 2019

TOEFL Prince Class-Week 4- May 25, 2019

TOEFL Mahsa Class-Week 4- May 24, 2019

TOEFL Lord Class-Week 3- May 21, 2019

TOEFL Sevda Class-Week 3- May 20, 2019

TOEFL Prince Class-Week 3- May 18, 2019

TOEFL Mahsa Class-Week 3- May 17, 2019

TOEFL Lord Class-Week 2- May 14, 2019

TOEFL Sevda Class-Week 2- May 13, 2019

TOEFL Prince Class-Week 2- May 11, 2019

TOEFL Mahsa Class-Week 2- May 3, 2019

TOEFL Lord Class-Week 1- April 30, 2019

TOEFL Sevda Class-Week 1- April 29, 2019

TOEFL Prince Class-Week 1- April 27, 2019

TOEFL Mahsa Class-Week 1- April 26, 2019

TOEFL Online Class-Week 8- March 5, 2019

TOEFL Nasha Class-Week 6- March 4, 2019

TOEFL Pegah Class-Week 6- March 4, 2019

TOEFL Ardeshir Class-Week 7- February 28, 2019

TOEFL Online Class-Week 7- February 27, 2019

TOEFL Sasan Class-Week 6- February 26, 2019

TOEFL Nasha Class-Week 5- February 26, 2019

TOEFL Pegah Class-Week 5- February 26, 2019

TOEFL Sasan Class-Week 5- February 19, 2019

TOEFL Online Class-Week 6- February 18, 2019

TOEFL Nasha Class-Week 4- February 18, 2019

TOEFL Pegah Class-Week 4- February 18, 2019

TOEFL Ardeshir Class-Week 5- February 15, 2019

TOEFL Sasan Class-Week 4- February 12, 2019

TOEFL Online Class-Week 5- February 11, 2019

TOEFL Ardeshir Class-Week 4- February 8, 2019

TOEFL Pegah Class-Week 3- February 6, 2019

TOEFL Sasan Class-Week 3- February 5, 2019

TOEFL Online Class-Week 4- February 4, 2019

TOEFL Nasha Class-Week 3- February 4, 2019

TOEFL Ardeshir Class-Week 3- February 1, 2019

TOEFL Online Class-Week 3- January 29, 2019

TOEFL Nasha Class-Week 2- January 26, 2019

TOEFL Ardeshir Class-Week 2- January 25, 2019

TOEFL Pegah Class-Week 2- January 23, 2019

TOEFL Sasan Class-Week 2- January 22, 2019

TOEFL Online Class-Week 2- January 21, 2019

TOEFL Nasha Class-Week 1- January 19, 2019

TOEFL Ardeshir Class-Week 1- January 18, 2019

TOEFL Pegah Class-Week 1- January 16, 2019

TOEFL Sasan Class-Week 1- January 15, 2019

TOEFL Online Class-Week 1- January 14, 2019

TOEFL Online Class-Week 8- December 25, 2018

TOEFL Ipak Class-Week 8- December 19, 2018

TOEFL Ipak Class-Week 7- December 19, 2018

TOEFL Yalda Class-Week 6- December 19, 2018

TOEFL Online Class-Week 7- December 18, 2018

TOEFL Narek Class-Week 6- December 18, 2018

TOEFL Mina Class-Week 6- December 15, 2018

TOEFL Ipak Class-Week 6- December 14, 2018

TOEFL Yalda Class-Week 5- December 12, 2018

TOEFL Narek Class-Week 5- December 11, 2018

TOEFL Online Class-Week 6- December 11, 2018

TOEFL Mina Class-Week 5- December 8, 2018

TOEFL Ipak Class-Week 5- December 7, 2018

TOEFL Narek Class-Week 4- December 4, 2018

TOEFL Online Class-Week 5- December 3, 2018

TOEFL Yalda Class-Week 4- December 3, 2018

TOEFL Mina Class-Week 4- December 1, 2018

TOEFL Ipak Class-Week 4- November 30, 2018

TOEFL Narek Class-Week 3- November 27, 2018

TOEFL Online Class-Week 4- November 26, 2018

TOEFL Yalda Class-Week 3- November 25, 2018

TOEFL Mina Class-Week 3- November 24, 2018

TOEFL Iapk Class-Week 3- November 23, 2018

TOEFL Online Class-Week 3- November 19, 2018

TOEFL Yalda Class-Week 2- November 18, 2018

TOEFL Narek Class-Week 2- November 18, 2018

TOEFL Mina Class-Week 2- November 17, 2018

TOEFL Ipak Class-Week 2- November 16, 2018

TOEFL Online Class-Week 2- November 12, 2018

TOEFL Yalda Class-Week 1- November 11, 2018

TOEFL Narek Class-Week 1- November 11, 2018

TOEFL Mina Class-Week 1- November 10, 2018

TOEFL Distance Class-Week 1- November 5, 2018

TOEFL Ipak Class-Week 1- November 2, 2018

TOEFL Online Class-Week 8- September 18, 2018

TOEFL Online Class-Week 7- September 10, 2018

TOEFL Araz Class-Week 8- September 7, 2018

TOEFL Araz Class-Week 7- September 5, 2018

TOEFL Online Class-Week 6- September 4, 2018

TOEFL Azin Class-Week 6- September 3, 2018

TOEFL Diba Class-Week 6- September 3, 2018

TOEFL Araz Class-Week 6- August 31, 2018

TOEFL Hafez Class-Week 6- August 28, 2018

TOEFL Online Class-Week 5- August 27, 2018

TOEFL Azin Class-Week 5- August 27, 2018

TOEFL Diba Class-Week 5- August 26, 2018

TOEFL Online Class-Week 4- August 20, 2018

TOEFL Hafez Class-Week 5- August 19, 2018

TOEFL Azin Class-Week 4- August 19, 2018

TOEFL Araz Class-Week 5- August 18, 2018

TOEFL Online Class-Week 3- August 13, 2018

TOEFL Diba Class-Week 4- August 12, 2018

TOEFL Hafez Class-Week 4- August 12, 2018

TOEFL Azin Class-Week 3- August 11, 2018

TOEFL Araz Class-Week 4- August 10, 2018

TOEFL Online Class-Week 2- August 6, 2018

TOEFL Diba Class-Week 3- August 5, 2018

TOEFL Hafez Class-Week 3- August 5, 2018

TOEFL Azin Class-Week 2- August 4, 2018

TOEFL Araz Class-Week 3- August 3, 2018

TOEFL Online Class-Week 1- July 30, 2018

TOEFL Diba Class-Week 2- July 29, 2018

TOEFL Hafez Class-Week 2- July 29, 2018

TOEFL Azin Class-Week 1- July 28, 2018

TOEFL Araz Class-Week 2- July 27, 2018

TOEFL Diba Class-Week 1- July 22, 2018

TOEFL Hafez Class-Week 1- July 22, 2018

TOEFL Araz Class-Week 1- July 20, 2018

TOEFL Online Class-Week 8- June 26, 2018

TOEFL Komar Class-Week 8- June 20, 2018

TOEFL Online Class-Week 7- June 19, 2018

TOEFL Darya Class-Week 6- June 18, 2018

TOEFL Komar Class-Week 7- June 14, 2018

TOEFL Shno Class-Week 6- June 12, 2018

TOEFL Online Class-Week 6- June 11, 2018

TOEFL Bardia Class-Week 6- June 11, 2018

TOEFL Darya Class-Week 5- June 11, 2018

TOEFL Komar Class-Week 6- June 8, 2018

TOEFL Online Class-Week 5- June 4, 2018

TOEFL Komar Class-Week 5- June 1, 2018

TOEFL Shno Class-Week 5- May 29, 2018

TOEFL Online Class-Week 4- May 28, 2018

TOEFL Bardia Class-Week 5- May 28, 2018

TOEFL Darya Class-Week 4- May 28, 2018

TOEFL Komar Class-Week 4- May 25, 2018

TOEFL Shno Class-Week 4- May 22, 2018

TOEFL Online Class-Week 3- May 21, 2018

TOEFL Bardia Class-Week 4- May 21, 2018

TOEFL Darya Class-Week 3- May 21, 2018

TOEFL Komar Class-Week 3- May 18, 2018

TOEFL Shno Class-Week 3- May 15, 2018

TOEFL Online Class-Week 2- May 14, 2018

TOEFL Bardia Class-Week 3- May 14, 2018

TOEFL Darya Class-Week 2- May 14, 2018

TOEFL Komar Class-Week 2- May 11, 2018

TOEFL Shno Class-Week 2- May 8, 2018

TOEFL Online Class-Week 1- May 7, 2018

TOEFL Bardia Class-Week 2- May 7, 2018

TOEFL Darya Class-Week 1- April 30, 2018

TOEFL Shno Class-Week 1- April 29, 2018

TOEFL Bardia Class-Week 1- April 28, 2018

TOEFL Komar Class-Week 1- April 27, 2018

TOEFL Online Class-Week 8- March 17, 2018

TOEFL Online Class-Week 7- March 9, 2018

TOEFL Mehran Class-Week 6- March 7, 2018

TOEFL Online Class-Week 6- March 2, 2018

TOEFL Reza Class-Week 8- March 2, 2018

TOEFL Reza Class-Week 7- March 2, 2018

TOEFL Nazin Class-Week 6- February 26, 2018

TOEFL Mehran Class-Week 5- February 25, 2018

TOEFL Samin Class-Week 6- February 24, 2018

TOEFL Online Class-Week 5- February 23, 2018

TOEFL Reza Class-Week 6- February 23, 2018

TOEFL Nazin Class-Week 5- February 19, 2018

TOEFL Samin Class-Week 5- February 17, 2018

TOEFL Online Class-Week 4- February 17, 2018

TOEFL Reza Class-Week 5- February 16, 2018

TOEFL Mehran Class-Week 4- February 13, 2018

TOEFL Nazin Class-Week 4- February 12, 2018

TOEFL Samin Class-Week 4- February 10, 2018

TOEFL Online Class-Week 3- February 10, 2018

TOEFL Reza Class-Week 4- February 9, 2018

TOEFL Nazin Class-Week 3- February 5, 2018

TOEFL Mehran Class-Week 3- February 4, 2018

TOEFL Samin Class-Week 3- February 3, 2018

TOEFL Online Class-Week 2- February 2, 2018

TOEFL Reza Class-Week 3- February 2, 2018

TOEFL Samin Class-Week 2- January 27, 2018

TOEFL Online Class-Week 1- January 26, 2018

TOEFL Reza Class-Week 2- January 26, 2018

TOEFL Nazin Class-Week 2- January 24, 2018

TOEFL Mehran Class-Week 2- January 23, 2018

TOEFL Samin Class-Week 1- January 20, 2018

TOEFL Reza Class-Week 1- January 19, 2018

TOEFL Nazin Class-Week 1- January 17, 2018

TOEFL Mehran Class-Week 1- January 16, 2018

TOEFL Sara Class-Week 8- December 22,2017

TOEFL Sara Class-Week 7- December 20,2017

TOEFL Sara Class-Week 6- December 15,2017

TOEFL Bita Class-Week 6- December 13,2017

TOEFL Borna Class-Week 6- December 12,2017

TOEFL Pejman Class-Week 6- December 11,2017

TOEFL Sara Class-Week 5- December 8,2017

TOEFL Borna Class-Week 5- December 5,2017

TOEFL Pejman Class-Week 5- December 4,2017

TOEFL Bita Class-Week 5- December 4,2017

TOEFL Sara Class-Week 4- December 1,2017

TOEFL Borna Class-Week 4- November 28,2017

TOEFL Pejman Class-Week 4- November 27,2017

TOEFL Bita Class-Week 4- November 27,2017

TOEFL Fall Class-Week 8- November 24,2017

TOEFL Sara Class-Week 3- November 24,2017

TOEFL Borna Class-Week 3- November 21,2017

TOEFL Pejman Class-Week 3- November 20,2017

TOEFL Bita Class-Week 3- November 20,2017

TOEFL Fall Class-Week 7- November 17,2017

TOEFL Sara Class-Week 2- November 17,2017

TOEFL Pejman Class-Week 2- November 13,2017

TOEFL Bita Class-Week 2- November 13,2017

TOEFL Borna Class-Week 2- November 12,2017

TOEFL Fall Class-Week 6- November 10,2017

TOEFL Pejman Class-Week 1- November 4,2017

TOEFL Fall Class-Week 5- November 3,2017

TOEFL Sara Class-Week 1- November 3,2017

TOEFL Bita Class-Week 1- November 1,2017

TOEFL Borna Class-Week 1- October 31,2017

TOEFL Fall Class-Week 4- October 28,2017

TOEFL Fall Class-Week 3- October 20,2017

TOEFL Fall Class-Week 2- October 14,2017

TOEFL Fall Class-Week 1- October 6,2017

TOEFL Rosa Class-Week 6- October 4,2017

TOEFL Rosa Class-Week 5- September 27,2017

TOEFL Rosa Class-Week 4- September 23,2017

TOEFL Rosa Class-Week 3- September 18,2017

TOEFL Summer Class-Week 8- September 17,2017

TOEFL Rosa Class-Week 2- September 13,2017

TOEFL Summer Class-Week 7- September 10,2017

TOEFL Azar Class-Week 8- September 8,2017

TOEFL Rosa Class-Week 1- September 6,2017

TOEFL Azar Class-Week 7- September 6,2017

TOEFL Summer Class-Week 6- September 3,2017

TOEFL Azar Class-Week 6- September 1,2017

TOEFL Summer Class-Week 5- August 29,2017

TOEFL Summer Class-Week 4- August 19,2017

TOEFL Flowers Class-Week 6- August 19,2017

TOEFL Azar Class-Week 5- August 18,2017

TOEFL Farid Class-Week 6- August 16,2017

TOEFL Vesal Class-Week 6- August 15,2017

TOEFL Summer Class-Week 3- August 12,2017

TOEFL Flowers Class-Week 5- August 12,2017

TOEFL Azar Class-Week 4- August 11,2017

TOEFL Farid Class-Week 5- August 9,2017

TOEFL Vesal Class-Week 5- August 8,2017

TOEFL Summer Class-Week 4- August 5,2017

TOEFL Flowers Class-Week 4- August 5,2017

TOEFL Azar Class-Week 3- August 4,2017

TOEFL Farid Class-Week 4- August 2,2017

TOEFL Vesal Class-Week 4- August 1,2017

TOEFL Summer Class-Week 1- July 31,2017

TOEFL Flowers Class-Week 3- July 30,2017

TOEFL Azar Class-Week 2- July 28,2017

TOEFL Farid Class-Week 3- July 26,2017

TOEFL Vesal Class-Week 3- July 25,2017

TOEFL Flowers Class-Week 2- July 22,2017

TOEFL Azar Class-Week 1- July 21,2017

TOEFL Farid Class-Week 2- July 19,2017

TOEFL Vesal Class-Week 2- July 18,2017

TOEFL Flowers Class-Week 1- July 15,2017

TOEFL Farid Class-Week 1- July 12,2017

TOEFL Vesal Class-Week 1- July 11,2017

TOEFL Sana Class-Week 8- June 17,2017

TOEFL Koosha Class-Week 8- June 15,2017

TOEFL Koosha Class-Week 7- June 13,2017

TOEFL Hooman Class-Week 6- June 10,2017

TOEFL Sana Class-Week 7- June 10,2017

TOEFL Koosha Class-Week 6- June 8,2017

TOEFL Bahar Class-Week 6- June 7,2017

TOEFL HIG Class-Week 6- June 6,2017

TOEFL Sana Class-Week 6- June 3,2017

TOEFL Koosha Class-Week 5- June 1,2017

TOEFL Hooman Class-Week 5- May 29,2017

TOEFL Bahar Class-Week 5- May 29,2017

TOEFL HIG Class-Week 5- May 28,2017

TOEFL Sana Class-Week 5- May 27,2017

TOEFL Koosha Class-Week 4- May 25,2017

TOEFL Hooman Class-Week 4- May 22,2017

TOEFL Bahar Class-Week 4- May 22,2017

TOEFL HIG Class-Week 4- May 21,2017

TOEFL Sana Class-Week 4- May 20,2017

TOEFL Koosha Class-Week 3- May 18,2017

TOEFL Hooman Class-Week 3- May 15,2017

TOEFL Bahar Class-Week 3- May 15,2017

TOEFL HIG Class-Week 3- May 14,2017

TOEFL Sana Class-Week 3- May 13,2017

TOEFL HIG Class-Week 2- May 7,2017

TOEFL Hooman Class-Week 2- May 6,2017

TOEFL Sana Class-Week 2- May 6,2017

TOEFL Koosha Class-Week 2- May 4,2017

TOEFL Bahar Class-Week 2- May 3,2017

TOEFL HIG Class-Week 1-April 30,2017

TOEFL Hooman Class-Week 1-April 29,2017

TOEFL Sana Class-Week 1-April 28,2017

TOEFL Koosha Class-Week 1-April 27,2017

TOEFL Bahar Class-Week 1-April 26,2017

TOEFL Saba Class-Week 8-March 2,2017

TOEFL Saba Class-Week 7-March 1,2017

TOEFL Saba Class-Week 6-February 23,2017

TOEFL Asal Class-Week 6-February 21,2017

TOEFL Ramin Class-Week 6-February 20,2017

TOEFL Saba Class-Week 5-February 16,2017

TOEFL Asal Class-Week 5-February 14,2017

TOEFL Shayan Class-Week 6-February 13,2017

TOEFL Ramin Class-Week 5-February 13,2017

TOEFL Shayan Class-Week 5-February 6,2017

TOEFL Asal Class-Week 4-February 5,2017

TOEFL Saba Class-Week 4-February 2,2017

TOEFL Ramin Class-Week 4-February 1,2017

TOEFL Shayan Class-Week 4-January 30,2017

TOEFL Asal Class-Week 3-January 29,2017

TOEFL Saba Class-Week 3-January 26,2017

TOEFL Ramin Class-Week 3-January 25,2017

TOEFL Shayan Class-Week 3-January 23,2017

TOEFL Asal Class-Week 2-January 22,2017

TOEFL Saba Class-Week 2-January 19,2017

TOEFL Ramin Class-Week 2-January 18,2017

TOEFL Shayan Class-Week 2-January 16,2017

TOEFL Asal Class-Week 1-January 15,2017

TOEFL Saba Class-Week 1-January 12,2017

TOEFL Ramin Class-Week 1-January 11,2017

TOEFL Shayan Class-Week 1-January 9,2017

TOEFL Sina Class-Week 6-December 27,2016

TOEFL Golshad Class-Week 8-December 22,2016

TOEFL Delavar Class-Week 6-December 21,2016

TOEFL Sina Class-Week 5-December 20,2016

TOEFL Aban Class-Week 6-December 19,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 8-December 17,2016

TOEFL Golshad Class-Week 7-December 15,2016

TOEFL Delavar Class-Week 5-December 14,2016

TOEFL Sina Class-Week 4-December 13,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 7-December 11,2016

TOEFL Aban Class-Week 5-December 10,2016

TOEFL Golshad Class-Week 6-December 8,2016

TOEFL Delavar Class-Week 4-December 7,2016

TOEFL Sina Class-Week 3-December 6,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 6-December 4,2016

TOEFL Sina Class-Week 2-November 27,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 5-November 27,2016

TOEFL Aban Class-Week 4-November 26, 2016

TOEFL Golshad Class-Week 5-November 24, 2016

TOEFL Delavar Class-Week 3-November 23,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 4-November 20,2016

TOEFL Aban Class-Week 3-November 19,2016

TOEFL Golshad Class-Week 4-November 17,2016

TOEFL Delavar Class-Week 2-November 16,2016

TOEFL Sina Class-Week 1-November 15,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 3-November 12,2016

TOEFL Aban Class-Week 2-November 12,2016

TOEFL Golshad Class-Week 3-November 10,2016

TOEFL Delavar Class-Week 1-November 9,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 2-November 5,2016

TOEFL Aban Class-Week 1-November 5,2016

TOEFL Golshad Class-Week 2-November 3,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 1-October 29,2016

TOEFL Distance Iran Class-Week 8-October 28,2016

TOEFL Golshad Class-Week 1-October 27,2016

TOEFL Smile Class-Week 6-October 25,2016

TOEFL Distance Iran Class-Week 7-October 22,2016

TOEFL Tigers Class-Week 6- October 21,2016

TOEFL Ervin Class-Week 6- October 20,2016

TOEFL Smile Class-Week 5-October 18,2016

TOEFL Distance Iran Class-Week 6-October 14,2016

TOEFL Distance Iran Class-Week 5-October 8,2016

TOEFL Smile Class-Week 4-October 4,2016

TOEFL Tigers Class-Week 5-October 3,2016

TOEFL Ervin Class-Week 5-October 3,2016

TOEFL Distance Iran Class-Week 4-September 30,2016

TOEFL Smile Class-Week 3-September 27,2016

TOEFL Tigers Class-Week 4-September 26,2016

TOEFL Ervin Class-Week 4-September 26,2016

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به حامد اعلایی می باشد . Designed And Developed by central-host.